Breaking News
Home / Uncategorized (page 28)

Uncategorized

เปิดรับสมัคร..*มีทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครไม่จํากัดวุฒิการศึกษา เน้นการศึกษาแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เหมาะกับทั้งบุคลากรภาครัฐ และเอกชน เช่น ทสจ. อปท. โรงงานอุตสาหกรรม ที่ทํางาน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับความรู้ให้ทันสมัยและสามารถทํางานวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยที่ ตรงกับปัญหาที่พบในการทํางานได้โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรให้คําปรึกษาอย่าง ใกล้ชิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อ.จุฑามาส แก้วสุข 095-646-6473 หรือ jutamas.k@msu.ac.th เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2561

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ และขอความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

เผยแพร่โดย : นายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2561

Read More »

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 6 กันยายน 2561

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภาพข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 7 กันยายน 2561       

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสาตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) สิ่งแวดล้อมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Info-Graphic ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสาตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) สิ่งแวดล้อมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สิ่งแวดล้อมศึกษา(หลักสูตรแปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Info-Graphic ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สิ่งแวดล้อมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Center of Environmental Education Research and Training ผู้อำนวยการศูนย์: รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:  08 1600 0180 อีเมล: prayoon_nam@yahoo.co.th วิสัยทัศน์ (Vision) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาชั้นนำในประเทศลุ่มน้ำแม่โขง พันธกิจ (Mission) สร้างสรรค์และบูรณาการวิจัยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถใช้ประโยชน์และเป็นนวัตกรรมของสังคมได้ 2. บริการวิชาการแก่สังคมจากผลการวิจัยด้วยการฝึกอบรมทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 3. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยและฝึกอบรม 4. ส่งเสริมอุดมการณ์และจิตสาธารณะสิ่งแวดล้อม เครือข่าย (Network) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินการ (Outcome) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา.doc.pdf

Read More »

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภาคแม่น้ำโขง

ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (International Research Center for Sustainable Environmental Management in Grater Mekong Sub-Region (IRCEM-GMS) ผู้อำนวยการศูนย์: ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:  08 8571 6694 อีเมล: yanyong.inmuong@gmail.com วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นศูนย์เชี่ยวชาญนานาชาติด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการสรรสร้างงานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง พันธกิจ (Mission) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและนานาชาติ ในการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดการกิจกรรมวิชาการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ส่งเสริมและผลิตงานวิจัยด้านการนจดัการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรภายในประเทศไทยและนานาขาติ ส่งเสริมและพัฒนการผลิตสื่อ เพื่อการเผยแพร่และการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่งสาธารณะ เครือข่าย (Network) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินการ (Outcome) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล >>.pdf<<

Read More »

แต่งตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ขยายเครือข่ายการทำงานต่อเนื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุระพัน สุปัญญา ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

Read More »

อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST2017

อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST2017 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบโล่ขอบคุณ ในโอกาสที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี, ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น, คณาจารย์และนิสิตปริญญาเอกสาขา ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ In recognition as a co-organizer for the 6th Internationnal Conference on Integration of …

Read More »

คืนสู่เหย้า 20 ปี ขอเชิญศิษย์เก่าเทคโนโล่ยีสิ่งแวดล้อม แเละผู้ที่สนใจร่วมงาน 10 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศข่าว วันที่ : 30 มกราคม 2561 ที่มา  : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »