Breaking News
Home / Tag Archives: รางวัล

Tag Archives: รางวัล

นิสิตทีม “Young MRCES” จากศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม”

นิสิตทีม “Young MRCES” จากศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม” สาขาการศึกษาและวัฒนธรรม ในงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการกระทิงแดง U Project ปี 3 โดยทีม Young MRCES ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการส่งโครงการ “Grass-to-Energy (G2E) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน” เข้าร่วมประกวด ทีม Young MRCES ประกอบด้วย น.ส.พัชรีพร นิโรคะ, น.ส.สุภาพร แสงทอง, น.ส.อภิญญา รินทะไชย, น.ส.อภิญญา แสนสุข, นายอาชวชิต ทองทำมา และนายสุรเดช ทัพโยธา โดยมีอาจารย์ ดร. วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ขอขอบพระคุณ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุ แก้วม่วง นิสิตชั่นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุ แก้วม่วง นิสิตชั่นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส. ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้ขึ้นรับรางวัล โล่ห์เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จาก ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 48 ปี ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153646293460485&set=pcb.1076398145718282&type=3&relevant_count=2

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดืศักดิ์ สิงห์สีโว กับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดืศักดิ์ สิงห์สีโว กับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยได้รับโล่ห์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 48 ปี มา ณ ที่นี้อีกครั้ง ที่มา : https://www.facebook.com/Parson.Risar/posts/10153642300700485

Read More »