Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวอบรม/สัมมนา (page 3)

ข่าวอบรม/สัมมนา

ภาพและข่าว : โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 210 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่ออบรมให้ผู้บริหารและบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขนยะมูลฝอยและของเสียอันตรายสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เพื่อสร้างทัศนคติต่อการจัดการขนยะมูลฝอยและของเสียอันตรายสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3) เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขนยะมูลฝอยและของเสียอันตรายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมอบรม คือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 คน 55 อปท. ภาพบรรยากาศโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพิ่มเติม : เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/อ.สุภารัตน์  อ่อนก้อน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  10 กันยายน 2563

Read More »

เปิดรับสมัครอบรม “การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM”

จัดอบรม  วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 เวลา  08.30-16.30 น. (รวม 16 ชั่วโมง) สถานที่อบรม    ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม *ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึง 24 สิงหาคม 2563 โดยสมัครผ่านทางออนไลน์ตาม link https://forms.gle/MnRSYkEQegdrwECZ7 หรือ Scan QR Code   >>>รายละเอียดประชาสัมพันธ์22กค63.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /  ผศ.ดร.น้ำทิพย์  คำแร่ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24  กรกฏาคม 2563

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : “ขอแจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 3”

ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2563

Read More »

ภาพถ่าย : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์ โดยวิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  เวลา 09:00 – 12:00 น.  ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และออนไลน์ Zoom Meeting     ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 มิถุนายน 2563  

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (ASTW 2020)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (ASTW 2020) International Student Center (ISC), University of Malaysia (UM) และ Kyushu University, Japan (KU) จะจัดโครงการ ASEAN in Today’s World 2020 เป็นโครงการหลักสูตรระยะสั้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 ณ University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยนิสิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนในหลักสูตร ASEAN Language & Culture (ALC) และ ASEAN …

Read More »

ภาพและข่าว บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานการจัดทำวารสารวิชาการของคณะ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00-17.00 น ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ทางคณะฯ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง บรรณาธิการวารสาร MIJET ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการ ทั่งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานการจัดทำวารสารวิชาการของคณะต่อไป ภาพถ่ายเพิ่มเติม : ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว การศึกษาดูงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  คณบดีและคณะ อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงษ์ ปวงสุข ได้เดินทาง เข้าร่วมการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม ที่ โรงเรียน Soongmoon middle school  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และได้ร่วมประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัยกับเครือข่ายครูสิ่งแวดล้อมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี     การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา   จำนวน  4  มหาวิทยาลัยคือ  Kongju national university, Korea national university of education , Suncheon national university และ Mokpo national university ซึ่งจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษากับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ต่อไป    นอกจากนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่  Korea …

Read More »

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย …

Read More »

ภาพและข่าว โครงการทำบุญประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน  และมีคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก และในวันดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ถวายภัตราหารเช้าและถวายสังฆทาน ในช่วงเช้า โครงการเสวนาบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ บรรยายพิเศษเรื่อง เสวนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง “เหลียวหน้ามองหลัง 15 ปี สิ่งแวดล้อม” เสวนาวิชาการ เรื่อง ทำอย่างไรให้ได้ “ศาสตราจารย์” ก่อนอายุ 40 ปี โดย – ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการฝึกอบรมระยะสั้น” เรื่อง การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร (Land Use and Agricultural Natural Resources Management) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

>>> ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม.pdf <<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 (ตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ เก่า) Tel/Fax: 66 4375 4435 , ภายใน 2726 E-Mail: env@msu.ac.th Twitter : https://www.twitter.com/envmsu Facebook: https://www.facebook.com/env.msu.th/ ที่มาข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562

Read More »