Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 11)

env@msu.ac.th

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

\ >>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย สูงสุด และมีค่า H-index สูงสุด ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์  สิงห์สีโว, รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี, รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ, อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย สูงสุด และมีค่า H-index สูงสุด ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2565 อ้างอิงจาก>>ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 …

Read More »

ยกระดับศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติตามบริบทพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนและการสอนในรายวิชา  1705442 การวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต้องสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากท้องถิ่น  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลเมืองมหาสารคามและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเขวาไร่  ภายใต้กิจกรรม “ท้องถิ่นพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ” ที่เกิดจากการความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) หน่วยวิจัยพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีเทศบาลเมืองมหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเขวาไร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย นายอำเภอกันทรวิชัย นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วม  โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ Hybrid ประกอบด้วย การดำเนินการ ณ ห้องประชุมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และผ่านระบบ Zoom Meeting  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก United Nations Office for …

Read More »

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมต้อนรับทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้กิจกรรมการหารือและวางแผนสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) พร้อมกับศึกษาดูงานพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการน้ำ และโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมต้อนรับทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้กิจกรรมการหารือและวางแผนสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) พร้อมกับศึกษาดูงานพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการน้ำ และโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             ทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางเข้าร่วมหารือและวางแผนสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ( MOA) กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศึกษาดูงาน แลกเลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำ และโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีกำหนดการเข้าศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2566 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเด็กนักเรียน ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการุณยมิตรบ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาอุดมการณ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินจัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเด็ก ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการุณยมิตรบ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มกราคม 2566

Read More »

CMARE ชูแพลตฟอร์มดิจิทัลหนุนการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยแนวทางสหวิทยาการ 

หน่วยงานปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อแบ่งปันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการวางแผนและจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่เป็นปัญหาระดับชาติที่หลายพื้นที่เผชิญอยู่  โดยการนำเอาแพลตฟอร์มดิจิทัลนำร่องที่ได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผ่านการจัดการเรียนและการสอน   ซึ่งประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ การเฝ้าระวัง (ท้องถิ่น สามารถรับรู้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และสามารถประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับตนเองให้พร้อมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) การปลดปล่อย (ท้องถิ่น สามารถคำนวณการปลดปล่อยของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ได้จากข้อมูลจากการแบ่งปันของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด)  และยุทธการจัดการ  (ประกอบด้วย  องค์ความรู้ท้องถิ่นจากงานวิจัยแต่ละศาสตร์   ชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการตนเองเพื่อลดการเผาได้  มาตรการทางกฎหมายที่ท้องถิ่นสามารถใช้เป็นกลใกในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง  และสื่อสร้างสรรค์ที่พัฒนาจากศาสตร์ต่าง ๆ ช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารข้อมูลที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้)  ทั้งนี้ หน่วยงานปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดในแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน  ทั้งการจัดอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online  โดยผู้สนใจ …

Read More »

“The Plastic Bags” จากขยะจากเราสู่การเขยิบเพื่อโลก โดยกลุ่ม Youth for Changes MSU หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา กลุ่ม Youth for Changes MSU หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นำโดย นางสาวพิมพ์ชนก คงวัฒน์  นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้ผนึกพลังเยาวชนหลายคณะ เพื่อจัดกิจกรรม  “The Plastic Bags” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของของเยาวชนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการลดการใช้และเพิ่มมูลค่าถุงพลาสติก รวมถึงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ โดยใช้แนวทาง Upcycling  (กระเป๋าสะพายจากถุงพลาสติกใช้แล้ว) ที่สอดรับกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์หลักสูตร  เข้าร่วมงาน  โดยกิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) สถานทูตสหรัฐอเมริกา (The …

Read More »

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน   ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยฯ  ได้จัดกิจกรรมสะท้อนบทเรียนการดำเนินการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองตำบลตลาดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมนี้ อยู่ในโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ภายใต้ชื่อโครงการบูรณาการ  เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมืองฯ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมืองฯวันนี้ (17 มกราคม 2566) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมสะท้อนบทเรียนการดำเนินการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองตำบลตลาดอย่างยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง โดยมี นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางพิชชาภัสร์  ธีรศาสตรานนท์  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นำองค์กรภาคท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม   ดร.ธายุกร  พระบำรุง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม …

Read More »