Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / CMARE ร่วมสร้างฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาสหวิทยาการ ร่วมกับหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการพัฒนา BCG Economy Model สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

CMARE ร่วมสร้างฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาสหวิทยาการ ร่วมกับหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการพัฒนา BCG Economy Model สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

255796224_889492951704375_8767086681342673795_n

เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE/อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานและสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้บูรณาการสู่การจัดการเรียนและการสอน  เป็นหัวข้อโครงการของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยนายกิตติศักดิ์ ขำจิตร  และนายวัชรพงษ์ ภูมิรัง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สนใจและพร้อมพัฒนาความรู้และทักษะ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ณัฐอาภา สัจจวาที  คณะการบัญชีและการจัดการ สู่การพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลนำร่อง ในรูปเว็บไซต์ “สารสนเทศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวแบบสหวิทยาการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโมเดลใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นระบบข้อมูลกลางสำหรับการรวบรวมและจัดการข้อมูลองค์ความรู้ด้านวิจัยและการปฏิบัติการเชิงพื้นที่ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  รวมถึงนำเสนอข้อมูลนวัตกรรมเพื่อการจัดการภัยพิบัติ โปรแกรมและสื่อมัลติมีเดีย  จดหมายข่าว  หลักสูตรอบรม และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  เพื่อให้ผู้สนใจ ได้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร รับทราบถึงสถานะด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสื่อสร้างสรรค์ที่พร้อมนำไปใช้งานที่สอดคล้องกับบริบทของปัญหาด้านภัยพิบัติในพื้นที่ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมของพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตามความต้องการ ตามแผนการดำเนินการที่ระบุไว้ในระบบ เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว อยู่ระหว่างการพัฒนา

ข่าว:  หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE
ภาพ: www.freepik.com

ภาพและข่าว : ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

 ณ วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

50351F39-71A6-4AD9-B4E3-168A98DFF095

กิจกรรม MSU Open House 2021 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดย คณะสิ่งแวดล้อทและทรัพยากรศาสตร์ ได้ส่งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยอาจารย์ ดร.ลิขิต จันทร์แก้วและตัวแทนนิสิตทั้ง 3 สาขาวิชา จำนวน 9 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการณ์การป้อกันเชื้อ COIVID-19 อย่างเคร่งครัด

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม MSU Open House 2021 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดย คณะสิ่งแวดล้อทและทรัพยากรศาสตร์ ได้ส่งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยอาจารย์ ดร.ลิขิต …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *