Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / CMARE ยกระดับสื่อการเรียนรู้ที่ดัดแปลงจากผลงานในอดีต เพื่อติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์หน้าดิน โดยโรงเรียนสามารถทำได้เอง

CMARE ยกระดับสื่อการเรียนรู้ที่ดัดแปลงจากผลงานในอดีต เพื่อติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์หน้าดิน โดยโรงเรียนสามารถทำได้เอง

248925783_314098616819080_1053192788653031513_n

เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE/อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ยกระดับสื่อการพัฒนาการเรียนรู้ “นาฬิกาสัตว์หน้าดิน” ที่เชื่อมระหว่างสิ่งมีชีวิตและคุณภาพน้ำ  โดยได้ดัดแปลงจากผลงานของ รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นสำหรับเยาวชน สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” ที่ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นสหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ในบริบทพื้นที่ตำบลโคกก่อและนาเชือก          จ.มหาสารคาม โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้ออกแบบกราฟฟิกของสื่อการเรียนและการสอนขึ้นใหม่ โดยอาจารย์เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรูปแบบ PDF ที่ครู/นักเรียน/ผู้สนใจ สามารถนำเอาไปประกอบเป็นนาฬิกาสัตว์หน้าดินได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนากิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สู่การผลิตสื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนนอกชั้นเรียน  โดยเฉพาะสาระรายวิชานิเวศวิทยาและมลพิษทางน้ำ

สำหรับผู้สนใจ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ธายุกร พระบำรุง เบอร์โทร 08 9401 9294 อีเมล thayukorn.p@msu.ac.th เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาเรียนรู้และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเองต่อไป

ภาพและข่าว : ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

 ณ วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

50351F39-71A6-4AD9-B4E3-168A98DFF095

กิจกรรม MSU Open House 2021 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดย คณะสิ่งแวดล้อทและทรัพยากรศาสตร์ ได้ส่งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยอาจารย์ ดร.ลิขิต จันทร์แก้วและตัวแทนนิสิตทั้ง 3 สาขาวิชา จำนวน 9 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการณ์การป้อกันเชื้อ COIVID-19 อย่างเคร่งครัด

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม MSU Open House 2021 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดย คณะสิ่งแวดล้อทและทรัพยากรศาสตร์ ได้ส่งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยอาจารย์ ดร.ลิขิต …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *