Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนจาก สป.อว.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนจาก สป.อว.

อ.ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์   อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง

ขอแสดงความยินดีนักวิจัยในศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัย สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2564 ปีที่ 2 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ประกอบด้วย

1. โครงการห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น: การสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการเรียนรู้
ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์สหวิทยาการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES)งบประมาณ 306,000 บาท
อ.ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
2. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัล  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดร.ธายุกร พระบำรุงผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และ การปรับตัว (CMARE)งบประมาณ 68,000 บาท
อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง

>>>pdf ดาวน์โหลด<<<

 ข่าวและภาพ: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564

 

 

About env@msu.ac.th

Check Also

242662291_1548869242127037_4100778545785333775_n

CMARE ร่วมบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรบ้านปลาบู่ เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *