Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-วิจัย / ขับเคลื่อนบ้านเหล่า (ตำบลโคกพระ) สู่พื้นที่ดินดี ผักปลอดภัย รายได้เกิด โดยการผสานสหวิทยาการ

ขับเคลื่อนบ้านเหล่า (ตำบลโคกพระ) สู่พื้นที่ดินดี ผักปลอดภัย รายได้เกิด โดยการผสานสหวิทยาการ

 

ปก

ขับเคลื่อนบ้านเหล่า (ตำบลโคกพระ) สู่พื้นที่ดินดี ผักปลอดภัย รายได้เกิด  โดยการผสานสหวิทยาการ

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  จัดเวทีสะท้อนบทเรียนวิจัย โดยผสานกลไกสนับสนุนด้านเกษตรของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และฐานบทเรียนการดำเนินการของเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วย สถาบันการจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน โรงเรียนบ้านเหล่า และสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินการโครงการวิจัย ในหัวข้อ “การศึกษาคุณภาพดิน การเจริญเติบโตและความปลอดภัยของผักกาดเขียวกวางตุ้ง (Brassica chinensis L. var. parachinesis Tsen & Lee) ในดินที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษา:  บ้านเหล่า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำร่อง  (ส่งดินไปตรวจวิเคราะห์) เกษตรอำเภอกันทรวิชัย ครู  เยาวชน และผู้สนใจ ที่เป็นคนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ได้รับทราบต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม การพึ่งพาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีที่ใช้  คุณค่าทางโภชนาการของผักที่ปลูก และมีมุมมองในการวางแผนการทำสวนผักและพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การทำสวนผักที่เป็นระบบและครบวงจร  โดยมีวิทยากรจากหลายศาสตร์ ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) บริบทพื้นที่ของบ้านเหล่า: ต้นทุนดิน น้ำ วัสดุปรับปรุง และสารพิษตกค้างในเลือด โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง (หัวหน้าโครงการวิจัย) 2) ผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นและยาว  โดย ผศ.ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 3) คุณค่าทางโภชนาการ ความมั่นคงและความปลอดภัยของแหล่งอาหาร  โดย ดร.นิจฉรา ทูลธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์   และ 4) จากบทเรียนสู่ภาคปฏิบัติ: ปลูกผักอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและปลอดภัย: การลดต้นทุนในการผลิต การวางแผนการปลูก/บำรุงรักษา การแปรรูป การตลาด และโอกาสของบ้านเหล่า โดย ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเจ้าของเพจไร่คุณพ่อ ได้จัดเวทีประชุม “บ่มกล้าความฮัก ปลูกผักบ้านเหล่า” บูรณาการระหว่างศาสตร์  ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหล่า  นอกจากนี้ เยาวชนของโรงเรียนบ้านเหล่า เป็นกลุ่มเป้าหมาย ของสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย ที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นยุวเกษตรกรของพื้นที่ ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม ดำเนินตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโควิด19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  และการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม และคาดหวังว่า กิจกรรมนี้ จะเป็นสร้างจุดประกายให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้เข้าใจและพัฒนาพื้นที่ในการทำสวนผัก โดยการมีส่วนร่วม ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ดร.ธายุกร พระบำรุง

151220911_140274054608721_5877656985063515734_n 151181607_1082515798895025_5015265766374705459_n 150895134_1156676461437123_231823004668265631_n 150843348_480759092936508_3743993028740832319_n 150766338_834532460434235_2892083411982767742_n 150755717_131264802199686_1535160804093292135_n 150709016_221985419608974_5514114935514068738_n 150671105_467917584231830_180577856384971228_n 150671105_467917584231830_180577856384971228_n (1) 150527703_795811417695168_8966319510889487379_n 150466233_423528842309095_6468743846324502191_n 150408440_454591579064481_6191226505948148482_nปก

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *