Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / พัฒนาอัตลักษณ์ของพื้นที่นาเชือกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน

พัฒนาอัตลักษณ์ของพื้นที่นาเชือกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน

00ปก

 พัฒนาอัตลักษณ์ของพื้นที่นาเชือกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน 

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 กลุ่มคนรักนาเชือก ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง 1. การยื่นขออนุญาต ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ 2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าดูนลำพันและการจัดสร้างปูทูลกระหม่อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ

  1. ความก้าวหน้าของการพัฒนาแลนดมาร์คเมืองนาเชือก ณ โรงเรียนนำเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ได้เชิญ ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) เป็นวิทยากรบรรยายและสะท้อนข้อมูลอัตลักษณ์และประเด็นที่ชุมชนต้องพิจารณา สำหรับการพัฒนาพื้นที่ โดยอาศัยทุนเดิมจากฐานการพัฒนาของคณะทำงานหลากหลายทีม ที่ได้ใช้นาเชือก เป็นพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้ทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่นาเชือกที่ยั่งยืน ที่ต้องเกิดจากความร่วมมือสหวิทยาการและความร่วมมือของภาคท้องถิ่น ที่ครอบคลุมมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ข่าว/ภาพ: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

00ปก S__8732701 อัตลักษณ์นาเชือก_๒๑๐๑๑๕ อัตลักษณ์นาเชือก_๒๑๐๑๑๕_0 อัตลักษณ์นาเชือก_๒๑๐๑๑๕_1 วัดหนองเลา_๒๑๐๑๑๕ วัดหนองเลา_๒๑๐๑๑๕_1 วัดหนองเลา_๒๑๐๑๑๕_2 วัดหนองเลา_๒๑๐๑๑๕_0

 

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 18 มกราคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

ประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

  วันนี้ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงานประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย โดยมี  รองศาสตราจารย์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *