Breaking News
Home / ข่าว (page 55)

ข่าว

กีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

IMG_0276

เมื่อวันที่ 29 – 31  มกราคม 2559 ท่านอาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำทัพคณาจารย์  บุคลากร นิสิตและนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่23“หัวตะเข้เกมส์” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ENVI Games เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศ ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันกับคณะตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต ในปีนี้ลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ สถาบันที่เข้าร่วมในปีนี้มีทั้งหมด 12  สถาบัน ปีนี้คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาจากภาคอีสานได้กวาดรางวัลและคว้าโล่รางวัลถล่มทลาย รายการดังนี้ 1) ชนะเลิศ สแตนเชียร์ 2) รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผู้นำเชียร์ 3) ชนะเลิศ …

Read More »

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประชุมวิชการและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปีล่าสุด

sshot-2

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประชุมวิชการและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปีล่าสุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา …

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบ ประมาณ 2559

sshot-2

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบ ประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดงานปีใหม่ ต้อนรับปี 2559

21620_10153712342075485_2243689764897199315_n

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานปีใหม่ ต้อนรับปี 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ พร้อมร่วมจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากร

Read More »

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมทีมงานฯ ไปเยี่ยมเยียน อวยพรปีใหม่ แด่หน่วยงานและคณะต่างๆ

12400429_10153699309750485_7954038732196188528_n

4-11 มกราคม 2559 ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมทีมงานฯ ไปเยี่ยมเยียน อวยพรปีใหม่แด่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวการโรงแรม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คณบดีสถาบันวลัยรุกขเวช คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ และ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

Read More »

นิสิตชั้นปีที่ 3 ทุกสาขา เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา

IMG_3040

ในวันที่ 8 – 10 มกราคาม 2559 งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมให้นิสิต ชั้นปีที่ 3 ทุกหลักสูตร เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา ณ วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรชัย จ.มหาสารคาม เพื่อปลูกฝังให้นิสิตในคณะ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำรงชีวิตประจำวัน

Read More »

รายวิชาลงทะเบียนหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา

sshot-2

รายวิชาลงทะเบียนหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Read More »