Breaking News
Home / ข่าว (page 5)

ข่าว

ซีแมร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พัฒนาสื่อนวัตกรรมเพลง“ลำเพลินภัยพิบัติ” เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมชุมชน 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ซึ่ง ดร.ธายุกร พระบำรุง เป็นผู้อำนวยการ ร่วมกับภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยอาจารย์สราวุฒิ สีหาโคตร พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา ได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพลง “ลำเพลินภัยพิบัติ” https://www.youtube.com/watch?v=dzkljMqNMi0  เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนเชิงบูรณาการแบบองค์รวมสู่การเป็นเมืองยืดหยุ่น ภายใต้โครงการ MRC2030 กรณีจังหวัดมหาสารคาม  โดยมีเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นเมืองนำร่อง และจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนข้อมูลและเทคนิคจากเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience; TNDR) สำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction; UNDRR) และศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ ได้มีจัดทำแบบสำรวจประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผ่านสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ออนไลน์ โดยสำรวจระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน …

Read More »

เสริมพลังเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ด้วยภูมินวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากต้นเชือกหรือรกฟ้า อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ริมอ่างห้วยค้อ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) หัวหน้าโครงการ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโครงการวิสาหกิจชุมชนภูมินวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดจากต้นเชือกของอำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม ขึ้น โดยมีนายณัฐวุฒิ มนไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมีภาคีเครือข่ายจากหลายหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ประกอบด้วย  ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก พัฒนาการอำเภอยางสีสุราช นายกเทศบาลตำบลนาเชือก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกสมุนไพรบ้านหนองทิศสอน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย  ผู้แทนโรงเรียนบ้านหนองแสง และได้พัฒนากลไกที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวิสาหกิจด้านเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ  หัวข้อ “มุมมองและแนวทางการทำสวนผักด้วยระบบอินทรีย์เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยและแหล่งรายได้ของชุมชนในพื้นที่อำเภอนาเชือก  โดย ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ …

Read More »

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ2567)

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ2567)

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เข้าร่วมการจัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 “วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม BCG เรียน เล่น งาน อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ภายในงาน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ , การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย , แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ , นิทรรศการทางด้านวิชาการของแต่ละภาควิชา  ตลอดจนกิจกรรมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 39 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566  เพื่อมอบทุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้แก่นิสิตซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นผู้มีจิตอาสา ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือส่วนร่วม มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมต่อตนเองและต่อองค์กร ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งทุนนี้ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากส่วนกลางเป็นจำนวน  6 ทุน ๆ ละ  4,000 บาท ทั้งนี้ คณสิ่งแวดล้อมทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประสงค์ที่จะขอรับทุนการศึกษา หรือนิสิตที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีนิสิตคณะฯได้ลงสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วยนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 4 คน สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 คน และสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  2  คน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566  เวลา 15.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมา …

Read More »

ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15 ( STISWB 2023)

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15 ( STISWB 2023)  ในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และนางสรวงสุดา สิงขรอาสน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15 [International Conference on Science, Technology and Innovation for …

Read More »

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันนี้พฤหัสบดีที่  10   สิงหาคม 2566  ระหว่างเวลา  13.00  – 16.30  น. ณ ห้อง ENV 110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาสแก่นิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 300  คน ซึ่ง ในปีนี้มีนิสิตที่รับเกียรติบัตรจำนวน  116  คนประกอบไปด้วย 1.เป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 78  คน 2.เป็นผู้นำกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน …

Read More »

ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

วันนี้ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี รองศาสตราจารยร์ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา (ประธานกรรมการ) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล (กรรมการ) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต (กรรมการ) 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.อารีรัตน์ รักษาศิลป์ (กรรมการ) 5.นายอาทิตย์ หาญเสมอ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

วันนี้ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อสืบทอดประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อสืบทอดประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันนี้ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน โดย เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา ดังนั้น การหล่อเทียนเพื่อถวายเป็นเทียนพรรษา นับเป็นกิจกรรมที่ดีงาม เพราะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้รับความเอิบอิ่มในกุศลบุญที่จะได้เทียนเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการบูชาแล้ว ผลพลอยที่ได้ตามมาคือ ได้แสงสว่างเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณรในการประกอบศาสนกิจในยามราตรี และที่สำคัญ คือ ได้ความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ นับเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »