Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 7)

env@msu.ac.th

ประชุมปรึกษาแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าเพื่อคาร์บอน เครดิต

วันนี้ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  คุรุโคตร และอาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง ได้ร่วมประชุมหารือกับ คุณอภิชาติ คงแป้น ผู้จัดการสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. และคณะทำงาน (ตัวแทน) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมหารือเกี่ยวกับ“การปรึกษาแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต” ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีวัตถุประสงค์ …

Read More »

CMARE เชื่อมเครือข่ายการบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหม เพื่อบูรณาการความร่วมสหวิทยาการการปรับตัวต่อภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)   ได้ร่วมสัมมนาการเครือข่ายการบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการโดยสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ผ่านการฝึกอบรม เรื่อง “การประสานงานระหว่างพลเรือน-ทหาร ครั้งที่ 9 และการจัดนิทรรศการนวัตกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพลเรือนกับทหารในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมในการตอบโต้ภัยพิบัติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและบูรณาการการทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนและเรียนรู้องค์กรภาคข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ได้แก่  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)   และสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบด้วย บริษัท เอ็นพีซีเซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง ระบบบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมี/น้ำมันรั่วไหล   และการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ชายฝังทะเลของประเทศไทย …

Read More »

เตรียมพร้อมมหาสารคามสู่การเป็นเมืองยืดหยุ่น โดยความร่วมมือสหวิทยาการ ตามแนวทาง UNDRR

เมื่อวันที่ 22-24  มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction; UNDRR ) ได้จัดอบรม  “Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient” ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย  คณะผู้บริหารและคณะทำงาน  กรุงเทพมหานคร   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   และผู้แทนจากจังหวัดมหาสารคาม (ภาคการศึกษาและท้องถิ่น) ได้แก่ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยนายธัชชัย ติระพงศ์ไพบูลย์ …

Read More »

ข้อบังคับ มมส ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>>>ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา/ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 31 มีนาคม 2566

Read More »