Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 7)

env@msu.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

  วันนี้ 23 ธันวาคม 2564  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนที่สนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนิสิตทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้กับนักเรียน และอาจารย์ ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  23 ธันวาคม 2564  

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2564

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนที่สนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนิสิตทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้กับนักเรียน และอาจารย์ ณ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  22 ธันวาคม 2564

Read More »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_34

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 17.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มาภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  20 ธันวาคม 2564

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด จัดโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ ณ ป่าโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1639550116889

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด จัดโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ ณ ป่าโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทำให้บริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เล็งเห็นถึงแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด นำทีมโดย แพทย์หญิงอริสรา อุดรนคร กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมกับคณาจารย์และนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดทำโครงการปลูกป่าสาธารณะ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนกมลาไสย ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2564

IMG_4083

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนที่สนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนิสิตทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้กับนักเรียน และอาจารย์ ณ โรงเรียนกมลาไสย ต.กมลาไสย  อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  15 ธันวาคม 2564

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2564

264487045_1347285352388488_1279371262758473278_n

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนที่สนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนิสิตทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้กับนักเรียน และอาจารย์ ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  14 ธันวาคม 2564

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ณวันที่ 3 ธันวาคม 2564

แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น มัทธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนที่สนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนิสิตทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้กับนักเรียน และอาจารย์ ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  14 ธันวาคม 2564

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

ต่อต้าน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ ป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  8 ธันวาคม 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัล คนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทนิสิตทั่วไป ส่วนคณะ/วิทยาลัย และประเภททั่วไป/ส่วนกลาง

263177623_1157440361456144_2190227422863073686_n

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัล คนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทนิสิตทั่วไป ส่วนคณะ/วิทยาลัย และประเภททั่วไป/ส่วนกลาง เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  8 ธันวาคม 2564

Read More »

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ร่วมพัฒนาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในประเทศกัมพูชา ลาว และไทย

พัฒนาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริม

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ร่วมพัฒนาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในประเทศกัมพูชา ลาว และไทย   ศูนย์วิจัยประชาสังคม (CSNM) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://csnm.kku.ac.th/) ดำเนินการตามนโยบายกระทรวง อว. โดยได้ระดมความเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อทำงานวิจัยในระดับนานาชาติร่วมกัน และได้เชิญศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม โดย ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ  และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำ  ร่วมพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในประเทศกัมพูชา ลาว และไทย ภายใต้โครงการแม่โขง-เกาหลี (https://www.mekonginstitute.org/what-we-do/development-fund/mekong-republic-of-korea-cooperation-fund/) ภายใต้งบประมาณ 15 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับอนุมัติทุนแล้ว  โดยล่าสุด ศูนย์ CSNM ได้แจ้งและเชิญศูนย์วิจัยฯ ร่วมจัดทำข้อเสนอขอทุนวิจัยขนาดใหญ่ จากองค์การอนุรักษ์สากล (https://www.iucn.org/news/asia/202111/cepf-and-iucn-announce-a-new-call-proposals-indo-burma-biodiversity-hotspot) เพื่อดำเนินการในประเทศไทย ในพื้นที่แม่น้ำโขงบริเวณอำเภอปากชม จังหวัดเลย  โดยหากได้รับอนุมัติ จะเป็นการสร้างบทบาทที่สำคัญในระดับภูมิภาคของทั้งสองมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง รวมถึงการเป็นที่ยอมรับในมิติทาง International Outlook มากยิ่งขึ้น ที่มา: ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ …

Read More »