Breaking News
Home / Tag Archives: โครงการ

Tag Archives: โครงการ

โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียนรวม EnV 210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านคณบดี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เป็นประธานโครงการฯ การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ และภาคประชาชน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ 120 ท่าน

Read More »

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการสมัครงานและทักษะด้านอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Read More »