Breaking News
Home / ข่าว / ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

>>>ประกาศทุนนำเสนอผลงาน-หลักสูตร-วท.ม.และ-ปร.ด.-การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน-งบ-63.pdf<<<

ที่มาข้อมูลข่าว :   ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_9665

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 16 ปี

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *