Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / บูรณาการความร่วมมือระหว่าง มมส. และ อบก. เพื่อรับมือ Climate Change

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง มมส. และ อบก. เพื่อรับมือ Climate Change

73058858_453887815222882_2260017636605689856_n

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง มมส. และ อบก. เพื่อรับมือ Climate Change

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของหลากหลายศาสตร์ เพื่อผลิตงานวิจัย ทั้งองค์ความรู้ท้องถิ่นและการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ  ซึ่งผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งจากรากหญ้า ในฐานะผู้รับผลกระทบโดยตรง  โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  สำหรับประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดในโลก ทำให้ต้องต้องตื่นตัวในการที่จะพัฒนาแนวทางในการสร้างความยืดหยุ่น (Climate Resilience) ต่อผลกระทบจาก Climate Change จากหลากหลายมาตรการในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว การส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ และการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ปัจจุบัน หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE มีนักวิจัยในเครือข่ายรวมทั้งหมด 46 ท่าน โดยเป็นนักวิจัยในประเทศ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ท่าน  ต่างสถาบัน/หน่วยงาน 21 ท่าน และนักวิจัยชาวต่างประเทศ  3  ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28 เป็นนักวิจัยจากกลุ่มวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 20 จากกลุ่มสุขภาพ  ร้อยละ 13 มาจากกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร้อยละ 13 มาจากกลุ่มภูมิศาสตร์  ร้อยละ 15 มาจากกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์  ร้อยละ 2 มาจากกลุ่มเกษตรศาสตร์  ร้อยละ 2 มาจากกลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ 2 มาจากกลุ่มการบัญชีและการตลาด และร้อยละ 5 มาจากกลุ่มสัตวศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ขับเคลื่อนสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในนามของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและสื่อกลางของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ระหว่างระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ในการขยายองค์รู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับบุคลากร ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต จากหน่วยงานภาคนโยบายที่มีพันธกิจโดยตรง รวมถึงการจัดการเสวนา เรื่อง “ทิศทางและการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้: จากงานวิจัยสู่การพัฒนาศักยภาพ” โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ผ่านมา ซึ่งผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้แทนการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  นักวิจัยในเครือข่าย CMARE  ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ผศ.ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) เป็นผู้ดำเนินราชการ การเสวนาครั้งนี้ ครอบคลุม ประเด็นการประเมินความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมุมมองของหน่วยงานและผู้วิจัย วิธีการใน  และการพัฒนาบูรณาการความร่วมมือในรูปของงานวิจัย และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ จากงานวิจัย สู่การพัฒนาศักยภาพ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าว/ภาพ:  ดร.ธายุกร พระบำรุง

74189204_396416984370222_821390475062673408_n 73131867_3678476542177956_3801503256228659200_n 73048552_527157524751499_4306874534482411520_n 73044451_549999109138778_6785306277590335488_n 72865977_651759075350625_6484932572898918400_n 72675834_909838732722049_4596474902122332160_n 72490503_370971273786940_8464285199201468416_n 72488059_409374313083290_3515236667973697536_n

ข่าว/ภาพ:  ดร.ธายุกร พระบำรุง  

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2562

 

About env@msu.ac.th

Check Also

3

ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15  กุมภาพันธ์ 2563   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา    …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *