Breaking News
Home / Uncategorized / เปิดรับสมัคร..*มีทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร..*มีทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครไม่จํากัดวุฒิการศึกษา เน้นการศึกษาแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เหมาะกับทั้งบุคลากรภาครัฐ และเอกชน เช่น ทสจ. อปท. โรงงานอุตสาหกรรม ที่ทํางาน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับความรู้ให้ทันสมัยและสามารถทํางานวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยที่ ตรงกับปัญหาที่พบในการทํางานได้โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรให้คําปรึกษาอย่าง ใกล้ชิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อ.จุฑามาส แก้วสุข
095-646-6473 หรือ jutamas.k@msu.ac.th

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2561

About env@msu.ac.th

Check Also

กำหนดการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพและข้อมูลข่าว : สรวงสุดา  สิงขรอาสน์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *