Breaking News
Home / ข่าว / สมัครเรียนออนไลน์/สมัครเรียนด้วยตนเอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตร วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สมัครเรียนออนไลน์/สมัครเรียนด้วยตนเอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตร วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา

About env@msu.ac.th

Check Also

กิจกรรม "กระทงเวียนกะเทอล์" กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรม “กระทงเวียนกะเทอล์” กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรม “กระทงเวียนกะเทอล์” กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอบพระคุณนายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นอย่างสูงค่ะ…ที่ให้ความสนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรม “กระทงเวียนกะเทอล์” กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *