Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารทีแนบมา …

About env@msu.ac.th

Check Also

no plastic

โนพลาสติก “No Plastic Campaign MSU”: โครงการสร้างการตื่นรู้ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดวิกฤตการณ์ปัญหา “ขยะ” วาระแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
ปิดโหมดสีเทา