Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-บริการวิชาการ / บทเรียนของโรงเรียนเครือข่าย ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการภาค สถาบันลูกโลกสีเขียว ปตท.

บทเรียนของโรงเรียนเครือข่าย ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการภาค สถาบันลูกโลกสีเขียว ปตท.

121164488_649748489239950_4598900525462259012_n

สถาบันลูกโลกสีเขียว ปตท.  ได้จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนของโรงเรียนข่าย  ในชื่อโครงการสานพลังงานครูภูมิปัญญาพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการเรียนรู้เด็กและเยาวชนปื 3  ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET) ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะคณะกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ เข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมถอดบทเรียน  ซึ่งมีโรงเรียนในเครือข่ายกว่า 13 โรงเรียนเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (ชุมนุมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ (ศรีแก้วศึกษา) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โรงเรียนบ้านวังโพน (โรงเรียนปลอดขยะ ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง)  ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) (การอนุรักษ์และพัฒนาใช้ประโยชน์จากมะดันป่าอย่างยั่งยืน) ต. อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก (การย้อมผ้าด้วยผลมะเกลือ)  ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 (ผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้มะดันป่า) จังหวัดศรีสะเกษ  โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ (โครงการหลักสูตรท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์) ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ (ป่าชุมชน ภู หิน เหล็ก ไฟ) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนลำดวนพิทยาคม (ผลิตภัณฑ์จากว่างจูงนาง) ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งในการพัฒนากิจกรรมของแต่ละโรงเรียน เป็นผลจากการสังเคราะห์จากฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติ  วิถีชีวิตของชุมชน เรื่องราวที่สั่งสมของครูภูมิปัญญา และประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่  สู่การสร้างเป็นบทเรียน ในรูปแบบหลักสูตรท้องถิ่นที่ได้บูรณาการกับสาระตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะและขยายผลเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งตำบล อำเภอ และจังหวัด เกิดเป็นรายได้ โดยมีชุมชนได้ร่วมเรียนรู้และรับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจโมเดลใหม่ BCG (Bioeconomic  Circular Economy และ Green Economy) การค้นหาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันทางการตลาด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Suitable Development Goals) ซึ่งพิจารณาทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โครงการนี้ นับเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนเข้าใจบริบทของตนเองและดึงอัตลักษณ์ของชุมชน ร่วมกับการพัฒนาทักษะที่ร่วมสมัยใหม่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21 และพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และต้องการขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนที่สนใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าว: ดร.ธายุกร พระบำรุง
ภาพ: สถาบันลูกโลกสีเขียว ปตท.

121617664_345433416882132_2553852943090672658_n 121611065_629682907937187_2725754608055354252_n 121581313_2760860780863452_4941585269515723120_n 121577937_348199926520744_4069823718273841834_n 121573184_637019706987512_8865671574599799333_n 121532684_1116512975528827_5164146084736287212_n 121436587_1572229682965978_150464246423244375_n 121389226_1701473936687995_7825768567181996979_n 121374408_3399957713425570_8955311969288992530_n 121334001_367896757891745_8110519204636258840_n 121329618_4752315691506957_5827691652533919804_n 121256706_2841399259472571_4740859666236171509_n 121229262_2682303658753190_2545840302876246752_n 121216980_351623656073403_6184667610948648998_n 121199301_778310862742436_3720601340034852253_n 121198826_1053469915093087_1609486799226629451_n 121183460_387082239333922_5114192647734252020_n 121169141_339683707102022_3745214010455593853_n 121157961_356325665609264_2713969179703684421_n 121131999_2747478275532503_9179207215417061444_n 121121112_2615921395335125_1435650540365897258_n 121117968_356949768956821_3507924517615648384_n
เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *