Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / อบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวนวัตกรโรงเรียนปลอดขยะและคาร์บอนต่ำ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวนวัตกรโรงเรียนปลอดขยะและคาร์บอนต่ำ”

118305946_241260383890323_1325470499495265081_n

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวนวัตกรโรงเรียนปลอดขยะและคาร์บอนต่ำ”

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม   ได้จัดโครงการธนาคารขยะ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินการของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ทั้งนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท สำหรับการพัฒนาระบบการจัดการขยะของโรงเรียนให้พร้อมเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะและคาร์บอนต่ำให้เป็นรูปธรรม จากการดำเนินการที่ผ่านมา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสีย คือ คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้นำนักเรียน  ตลอดได้แสดงความมุ่งมั่นผ่านการกำหนดโยบายด้านการการบริหารและจัดการขยะของโรงเรียน ซึ่งคือ   “สะอาด เกิดประโยชน์ เกิดรายได้”  และได้จัดการอบรมครั้งแรก เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายร่วมกันของคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่สอง ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุวนวัตกรโรงเรียนปลอดขยะและคาร์บอนต่ำหรือแกนนำนักเรียน เพื่อให้ความรู้ ทักษะ และสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน สำหรับขับเคลื่อนสู่โรงเรียนปลอดขยะ  โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย จำนวน  77 คน ทั้งนี้ มีนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 คน เป็นโค้ชให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น  3 ทีม คือ  โค้ชนำทาง (เป็นอยู่รู้ทัน):  นายเอกพันธ์ พิลา  และนางสาวแอนนา ขันทีท้าว   โค้ชชื้ทาง (คัดแยกแลกสุข):  นางสาวณิรัชฌา ปะทาและนางสาวภัทรสุดา ปานมีศร  และโค้ชให้ทาง (แบ่งปันปั้นทาง): นายวีรภัทร บุญแสนแผน  นายกีรติ สีอาจ และนายกุญพงษ์ จุทะนันท์ ทั้งนี้ ได้บูรณาการการบริการวิชาการนี้จากชุดองค์ความรู้จากรายวิชาที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่นิสิตได้เรียนมา และรายวิชา 1705476 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล  ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้และการช่วยเหลือสังคม ผ่านการลงมือปฏิบัติในสถานที่จริง ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลจากเพจที่สร้างขึ้นโดยยุวนวัตกรโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ได้ที่ https://www.facebook.com/HuaRuea-Zero-Waste-104455634714618/

118460098_2237909949675258_9201576304613465082_n 118437642_2706817269585243_6205926113951862733_n 118403516_1916807125126991_6182400570797755814_n 118385110_305320650886878_1070503941401446717_n 118373810_413902139578302_6424352155791759242_n 118357217_2505947419704146_8129920594978198260_n 118346267_1540774709464000_826040041035497692_n 118309177_307250823719100_6327274310509804242_n 118307971_3858552570828704_1141765379727986364_n 118307903_624556524894590_76187049502128655_n 118307903_340930883611127_6178942748331310178_n 118292489_2635563679995123_2107199557141150964_n 118255479_2674243106228006_5314893763420619780_n 118248971_310300643412608_8114576987862999759_n 118242794_1753945148097211_1278457548541440723_n 118232871_674868829765675_6816514814448303407_n 118149422_652053888772900_280762162990395633_n

ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ภาพ: โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :  25 สิงหาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *