Breaking News
Home / ข่าว (page 41)

ข่าว

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี  วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย จ่าเอกบัวทอง หารสุโพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง นางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา ที่ปรึกษาโครงการฯ นำผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยีในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  4 สิงหาคม 2563

Read More »

“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ 31 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชม ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่สาธารณประโยชน์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อันถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นจริงแก่พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  3 สิงหาคม 2563

Read More »

ดูนลำพันโมเดล: แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมสมัยของจังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพันเป็นศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบองค์รวม  หรือ ”ดูนลำพันโมเดล” เป็นหนึ่งใน 9 โครงการ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น จากคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  ซึ่งโครงการนี้ มีรูปแบบการดำเนินการในลักษณะของแผนบูรณาการระหว่างศาสตร์ ประกอบด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หัวหน้าแผนงาน) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หมู่บ้านนานาชาติ เปรมปรีดี จ.กาฬสินธุ์  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ และหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม โดยได้ของบสนับสนุน จำนวน 5,000,000 บาท จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ครบวงจร ซึ่งผนวกกับการพัฒนาและการใช้ข้อมูล Bigdata และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ติดตามข้อมูลของโครงการได้ที่เพจ “ปูแป้งแบ่งปัน” …

Read More »

พิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี ภาพถ่ายในพิธี :    ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29  กรกฏาคม 2563

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  นายพาทิศ สิทธิโชติ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29  กรกฏาคม 2563

Read More »

เปิดรับสมัครอบรม “การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM”

จัดอบรม  วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 เวลา  08.30-16.30 น. (รวม 16 ชั่วโมง) สถานที่อบรม    ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม *ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึง 24 สิงหาคม 2563 โดยสมัครผ่านทางออนไลน์ตาม link https://forms.gle/MnRSYkEQegdrwECZ7 หรือ Scan QR Code   >>>รายละเอียดประชาสัมพันธ์22กค63.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /  ผศ.ดร.น้ำทิพย์  คำแร่ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24  กรกฏาคม 2563

Read More »

รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา และคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี ในการรับทุนการศึกษาต่อไป ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21  กรกฏาคม 2563

Read More »

พัฒนาขีดความสามารถของท้องถิ่น โดยแอพพลิเคชั่นมือถือ เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว: ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด19

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  คณะดำเนินการโครงการ “การพัฒนา Mobile Application การจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว (ขยะติดเชื้อ) สำหรับประชาชนและกลุ่มผู้จัดการขยะชุมชน: กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม” ซึ่งประกอบด้วย ดร.จุฑามาส แก้วสุข คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  ดร.ธายุกร          พระบำรุง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล คณะวิทยาการสารสนเทศ และอาจารย์เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น) ผู้ร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ Mobile Application สำหรับการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว (ขยะติดเชื้อ) ขึ้น ในเวลา 13.00-16.00 น. …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563  เมื่อวันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดย พระเทพวัชราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประธานสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง (ธรรมยุต) จากนั้นอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ถวายแก่วัดมหาชัยพระอารามหลวง และวัดป่าวังเลิง …

Read More »