Breaking News
Home / ข่าว (page 3)

ข่าว

CMARE พัฒนาอินโฟกราฟฟิคระบบการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ฟรี ๆ

CMARE พัฒนาสื่อการสร้างการเรียนรู้ สำหรับเยาวชนและเกษตรกร เพื่อช่วยให้เข้าใจทรัพยากรดิน

เครือข่ายนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลและออกแบบแนวทางการจัดการขยะเชิงบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  สำหรับโรงเรียน ในรูปของอินโฟกราฟฟิค (ประกอบด้วย ประเภทของขยะ หน้าที่ของผู้ก่อให้เกิดขยะ แนวทางการจัดการขยะ ความมุ่งมั่นของโรงเรียนในแสดงในรูปนโยบายด้านการจัดการขยะ และมาตรการการลดขยะต้นทาง) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนายวรวุฒิ แสนตรง นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ออกแบบ โดยจัดทำให้อยู่ในรูป   2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) และได้ตรวจสอบภาษา โดย Miss Alice Padmini Albert คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เป็นการถอดบทเรียนการให้บริการวิชาการ กรณีของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง “โรงเรียนปลอดขยะและคาร์บอนต่ำ” และมีคณะกรรมการบริหารและจัดการขยะที่มาจากหลายส่วนงานและนโยบายการด้านจัดการขยะที่ชัดเจน ทั้งนี้หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE จะขยายผลไปยังแนวทางระบบการจัดการขยะ สำหรับครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศาสนา …

Read More »

CMARE พัฒนาสื่อการสร้างการเรียนรู้ สำหรับเยาวชนและเกษตรกร เพื่อช่วยให้เข้าใจทรัพยากรดิน ด้วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

CMARE พัฒนาสื่อการสร้างการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โดย ดร.ธายุกร    พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เผยแพร่โดยกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สู่การพัฒนาเป็นสื่อการสร้างการเรียนรู้  ชื่อ “นาฬิกาตรวจสอบคุณภาพดินเบื้องต้น หรือที่เด็กๆ เรียกว่า วงล้อตรวจดิน”  โดยมีอาจารย์เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ออกแบบกราฟฟิก ภายใต้โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นสำหรับเยาวชน สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการปีที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะของเยาวชน ชุมชน และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความเข้าใจในสถานภาพดิน โดยเฉพาะในท้องถิ่น  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่มนุษย์และธรรมชาติสร้างขึ้น เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรดิน  และสามารถปรับปรุงดินโดยไม่ใช้สารเคมีให้มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “อบรม EdPEx” ในระหว่างวันทืี่ 16,17 และ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet

งาน อาจารย์แต ปิ๋มใหม่

ขอเชิญบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “อบรม EdPEx” ในระหว่างวันทืี่ 16,17 และ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet ลิงค์เข้าร่วม : วันจันทร์, 16 สิงหาคม · 8:15am ถึง 4:30pm ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/ouk-ourr-vqs หรือโทร: ‪(US) +1 707-726-6438‬ PIN: ‪402 851 856‬# วันอังคาร, 17 สิงหาคม · 1:00 ถึง 3:00pm ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/tio-bwyz-mmg หรือโทร: ‪(US) +1 970-439-1212‬ PIN: ‪641 288 …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผลงานคลิปสั้นสร้างการเรียนรู้ หัวข้อ “โลกร้อนและการปรับตัวในสไตล์อีสานอินดี้”

225573705_232332191976160_923881912605157593_n

    เครือข่ายนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้นเพื่อสร้างการเรียนรู้  หัวข้อ “โลกร้อนและการปรับตัวในสไตล์อีสานอินดี้” ความยาวไม่เกิน 5 นาที  เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 3,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร รวมถึงผลงานที่ได้รับความนิยม (ตัดสิน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แบบสหวิทยาการ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว) โดยเกณฑ์การประเมินผลงาน ประกอบด้วย ความสอดคล้องกับหัวข้อ ความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สังคม และภาษา …

Read More »

CMARE สร้างหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแพร่ระบาดของโควิด19 สู่การเป็นยุวผู้ประกอบการ

229617045

เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับนักวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แบบสหวิทยาการ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ปี 2 ต่อเนื่องจากโครงการ “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นสำหรับเยาวชน สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” ปี 1 ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของครูและเยาวชนโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจสถานะปัจจุบันด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และการประกอบอาชีพ รวมถึงรับทราบการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพดินและน้ำ ที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศ  และสามารถสกัดคุณค่าของภูมิทรัพยากรธรรมชาติ  สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ สอดรับกับการผลักดันสู่เศรษฐกิจโมเดลใหม่ (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG)  และสามารถวิเคราะห์ตลาดและทำแผนการตลาดได้   ร่วมกับการใช้ระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือ ในพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  สำหรับเตรียมพร้อมสู่การเป็นยุวผู้ประกอบการ รวมถึงการขยายผลการดำเนินการไปยังโรงเรียนในเครือข่ายที่สนใจ  โดยจะจัดให้มีกิจกรรมสะท้อนบทเรียนของโรงเรียนนำร่อง และการสาธิตการใช้ระบบข้อมูล ผ่่านการอบรมออนไลน์อีกครั้ง  เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในตำบลโคกก่อและอำเภอนาเชือก ซึ่งรายละเอียดของคู่มือหลักสูตรท้องถิ่นครอบคลุมไว้แล้ว …

Read More »

มมส MOU ร่วมเป็นภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Consortium for Atmospheric Research; TCAR) ฉบับที่ 2

222664491_980217269476754_5720262207060343482_n

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเขัาใจภาคีความร่วมมือวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย ฉบับที่สอง ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างภาคีวิจัยฯ และกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพยากรณ์อากาศ การรายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งยังมีความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือและข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้ลงนามจัดตั้งด้วยบันทึกความเข้าใจฉบับแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มุ่งหมายเสริมศักยภาพการวางแผนร่วมกัน เพื่อบูรณาการกำลังคนและทรัพยากรทางการวิจัย  เตรียมเสนอแผนที่นำทางของการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการศึกษาค้นคว้า หาสาเหตุที่มาของคุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เจาะลึกถึงต้นตอของปัญหา PM2.5 และภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นแกนนำระดมคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจาก 3 องค์การมหาชน 2 หน่วยงานรัฐ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาาสารคาม เรื่อง “มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 31)”

IMG_20210806_212202

>>pdf ดาวน์โหลด<<< ข่าวและที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2564  

Read More »

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564

IMG_5240

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2564 ด้วยระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 5 สิหาคม 2564

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมงานอบรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ” ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

.s,j

เอกสารประกอบการบรรยาย : เอกสารดาวน์โหลด >>http://env.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/08/EntpreneurialMindset-1.pdf   >>>เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 สิงหาคม 2564  

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2564

ถวายเทียน 2564

เมื่อวันนี้ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2564 และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือนิสิตในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ สำนักงานอธิการบดีชั่วคราว อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จำกัดจำนวนในพิธีไม่เกิน 10 คน) ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายแก่วัดจำนวน 5 วัด ประกอบไปด้วย วัดมหาชัย พระอารามหลวง …

Read More »