Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต (page 3)

กิจกรรม : นิสิต

ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

3

เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15  กุมภาพันธ์ 2563   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา    ภายใต้ชื่อ “กันภัยเกมส์”  มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน  13  สถาบัน คือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศรีราชา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน  และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยมหิดล กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน  2  ประเภท คือ กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยแบ่งชนิดกีฬาดังนี้ กีฬาสากล มี   4  ประเภท   คือ  ฟุตซอลชาย   วอลเล่ย์บอลผสม  บาสเก็ตบอลผสม และ แชร์บอลหญิง …

Read More »

ภาพและข่าว “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษา” เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563

บริการงานวิชาการ สกลนคร_200204_0029

เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการณ์ โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ทางด้านกระบวนการเรียนรู้ หลักการศาสตร์ของพระราชากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ และในกิจกรรมก็ได้ มีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม  มาให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มศักยภาพ   ภาพบรรยากาศกิจกรรม : เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ป่า ดิน น้ำ) ข้อมูลและภาพ : สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา / อ. สุรศักดิ์ แก้วงาม เรียบเรียงและเผยแพร่ข่าวโดย   : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563

Read More »

ภาพและข่าว”พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

83248640_3509702202433527_372455075668295680_n

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ชั้น 2 ห้อง 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการนิสิตสัมพันธ์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 233 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ จำนวน 8 คน นิสิตจำนวน 200 คน และศิษย์เก่า จำนวน 25 คน ภาพกิจกรรม : ภาพและข่าว :  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่ข่าวโดย  : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 มกราคม …

Read More »

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการทำแบบจำลอง SWAT โดยทีมนักวิจัย ที่ประเทศจีน

84108864_832836903854326_628183961117392896_n

นางสาวสุภาภรณ์ พลทำ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งกำลังศึกษา ในหัวข้อเรื่อง  “Application of SWAT Model to Investigate Runoff in Relation to Agricultural Land Changes: Case Study of Lam Takong River Basin” ร่วมกับนายถิรวัฒน์  ตรีนัย ในหลักสูตรเดียวกัน ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ได้เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562-12 มกราคม 2563 เพี่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำการจำลองจากผู้เชี่ยวชาญ ณ Institute of Geographic Sciences and Natural …

Read More »

การพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

84108864_832836903854326_628183961117392896_n

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นิสิต  มีความรู้จากบทเรียนที่จากฐานประสบการณ์จริงและสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ และ 2) เพื่อให้นิสิตเข้าใจต้นทุนของตนเองและพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้มีคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 47 คน  เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแบ่งประเด็นการศึกษาดูงาน  ดังนี้ 1)  Waste Management/ Utilization ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก และโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์  จ.พิษณุโลก  2) Environment/ Energy Technology and Management ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง  และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด …

Read More »

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_47

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ร่วมกัน  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ ความสัครสมานสามัคคีระหว่างนิสิตและคณาจารย์ทั้ง 2 คณะ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเมเจอร์ อารีน่า (Major Arena) จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 468 คน อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 363 คน สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวน 105 คน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และดำเนินงาน : รองศาสตราจารย์.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : …

Read More »

นิสิตปี 2 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมฯ กิจกรรมจิตอาสาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเยาวชน สิ่งแวดล้อมศึกษาอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ที่โรงเรียนหนองกุงเต่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม

82873245_2507390616038342_8843858556097658880_n

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคา 2563 นิสิตปี 2 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเยาวชน สิ่งแวดล้อมศึกษาอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ที่โรงเรียนหนองกุงเต่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นรายวิชาอุดมการณ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ที่มาภาพและข้อมูลข่าว : สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 มกราคม 2563

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสิ่งเเวดล้อมฯ ประชุมเตรียมการเข้าร่วมการเเข่งขันงานกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย “ENVI Games” ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 14-15 กพ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

81370312_476372633292872_1642981374774214656_n

วันนที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดี เพื่อปรึกษาในการเตรียมการเข้าร่วมการเเข่งขันงานกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย “ENVI Games” ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 14-15 กพ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาข้อมูลและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 มกราคม 2563  

Read More »

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน สนับสนุนโดยบริษัท ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

2

ขอแสดงความยินดีกับนายอดิศักดิ์ เขียวแข้ และนายวัชร ประโหมด นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความเป็นได้ในการผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่น โดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์” ภายใต้ความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันวิจัยวลัยรุกเวช และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส. และนางสาวพรลัดดา บุตตะโม และนางสาวอาทิตยา โสภณ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม” ภายใต้ความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันวิจัยวลัยรุกเวชและศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มมส.  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในส่วนการเก็บข้อมูลภาคสนามและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อท้องถิ่น จาก บริษัท ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (Travel Technology Services Co., Ltd.) จำนวน 50,000 บาท ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน  หัวข้อเรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน …

Read More »

ภาพและข่าว : คณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_1363

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ในชื่อโครงการศึกษาดูงาน (Study Visit Program) โดยคณะผู้ร่วมประกอบด้วยคณบดี อาจารย์ และนิสิตเวียดนามจำนวน 35 คน  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นประธานผู้กล่าวต้อนรับเปิดโครงการ และร่วมถ่ายภาพพร้อมมอบของที่ระลึก ต่อจากนั้น ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ MRCES  ได้เรียนเชิญประธานหลักสูตร และตัวแทน ร่วมพบปะคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแนะนำการเรียนการสอน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตร การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน และเยี่ยมชมสาขาวิชา การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ผลงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในกิจกรรม : ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 ธันวาคม …

Read More »