Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมกับกองบริการการศึกษา และคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นายธวนนท์ เนียมโงน เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนเลียวโตว์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในงานได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารโรงเรียนเลียวโตว์ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการนี้มีนักเรียน …

Read More »

กิจกรรมเสวนาวิชาการ 2nd ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ “Energy Dimensions” เนื่องในวัน “Energy Efficiency Day (October, 5th)”

กิจกรรมเสวนาวิชาการ 2nd ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ "Energy Dimensions" เนื่องในวัน “Energy Efficiency Day (October, 5th)”

วันที่ 5 ตค. 66 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม มมส. และแบบออนไลน์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยากรคือ Assoc. Prof. Teerawong Laosuwan, phD และ Mr.Louis Joseph Pierre Gagnon โดยมี Asst. Prof. Wilawan Chimprasert, phD เป็น Project Director ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ฉิมประเสริฐ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 ตุลาคม 2566

Read More »

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม วันพลังงาน “Energy Efficiency Day” โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 5 ตค. 66 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม มมส.

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม วันพลังงาน "Energy Efficiency Day" โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 5 ตค. 66 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม มมส.

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม วันพลังงาน “Energy Efficiency Day” โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 5 ตค. 66 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม มมส. และออนไลน์ (https://meet.google.com/wkr-pkhu-rus) ลงทะเบียน https://www.engenv.online <2nd ENGENV> ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ฉิมประเสริฐ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566

Read More »

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุดเจ๋ง ใช้ Soft Power เสริมชุมชนศิลปวัฒนธรรม ข้าวเม่าโพธิ์ศรีและรักษ์สิ่งแวดล้อม

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุดเจ๋ง ใช้ Soft Power เสริมชุมชนศิลปวัฒนธรรม ข้าวเม่าโพธิ์ศรีและรักษ์สิ่งแวดล้อม

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุดเจ๋ง ใช้ Soft Power เสริมชุมชนศิลปวัฒนธรรม ข้าวเม่าโพธิ์ศรีและรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ชู Soft Power เป็นกลไกสร้างการเรียนรู้สู่การรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนายอนันต์ บุญมาชัย และนางสาวศศิณัฎฐ์ ศรีบุญเรือง นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการทักษะที่ตนเองรักและมีความเชี่ยวชาญ  สู่การบูรณาการและถ่ายทอดในรูปแบบท่าฟ้อนรำ ในบทเพลง 12 อัตลักษณ์เมืองมหาสารคามที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ U2T ตำบลตลาด พร้อมด้วยผู้แทนนิสิตของหลักสูตรฯ ที่ได้บูรณาการในรายวิชา 1705353 เทคโนโลยีการบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย เพื่อเสริมทักษะการบ่งชี้วัตถุอันตราย สารเคมี และของเสียอันตรายในกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน  โดยการสนับสนุนจากโครงการการยกระดับชุมชนโพธิ์ศรี1 เป็นองค์กรธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลตลาด อ.เมืองมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม  ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือหลายศาสตร์ ซึ่งมี ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการแบบบูรณากา  เพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 …

Read More »

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567)

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2566

Read More »

คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่  28 กันยายน 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุ จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบแหวนทองคำที่ระลึก และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ หลังจากนั้นบุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงาน ได้มอบดอกไม้ ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ภาพและข่าว …

Read More »

ภาพและข่าว”กิจกรรมเสวนาวิชาการทางภาษาอังกฤษสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ในงาน 1st ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ “ Food Loss and Waste Dimensions ”

ภาพและข่าว”กิจกรรมเสวนาวิชาการทางภาษาอังกฤษสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ในงาน 1st ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ “ Food Loss and Waste Dimensions ”วันที่ 29 กันยายายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ENV 106 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส วันที่ 29 กันยายายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน “International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW, …

Read More »

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2566 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 กันยายน 2566

Read More »

ภาพและข่าว”กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx”วันที่ 25 -26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ENV 106 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

วันที่ 25-26 กันยายน 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร เป็นประธานกรรมการประเมิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงรัชฎา ฉายจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ ถนนแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ เป็นคณะกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx” ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินที่ได้จากคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการวางแผนแก้ไขพัฒนา และปรับปรุงระบบการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เสริมพลังชุมชนโพธิ์ศรี1 สู่การเป็นองค์กรธุรกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่าที่เป็นอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)/อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ นฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มผู้ประกอบการ (ปัจจุบัน คือ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม) และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดำเนินโครงการการยกระดับชุมชนโพธิ์ศรี1 เป็นองค์กรธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยชุมชนโพธิ์ศรี1  มีประวัติและความเป็นมาในการทำข้าวเม่าที่สืบสานมากกว่า 100 ปี เพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กรธุรกิจชุมชนที่ครบวงจร  โดยเน้นให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี   (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ว่า “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” รวมถึงแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ในบทบาทในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม …

Read More »