Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกให้กับ นายพลตรี บุญหล้า ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดงานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึก ให้กับนายพลตรี  บุญหล้า ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลครอบครัว โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี ณ ร้านอู๋แซบเวอร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 มีนาคม 2566

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ Work Process

วันนี้ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ Work Process โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยากร คือ คุณกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัด กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Work Process เพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงการจัดทำ Work Process ที่ผ่านมา ทราบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำ Work Process ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Read More »

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหา จำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ.2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง ประเพณีบุญผะเหวดฯ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม พิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง ประเพณีบุญผะเหวดฯ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จับมือ NARIT เพื่อบูรณาการความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2566  คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าพบผู้บริหารและนักวิจัย เพื่อนำเสนอแผนงานวิจัยและกำหนดกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามลพิษทางอากาศกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: แหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่นทุติยภูมิและกลไกการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพเหนือพื้นดิน”  โดยมีนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมเรียนรู้และพัฒนามุมมองด้านวิจัย ในการนี้ อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ และรับมอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีแสงอาทิตย์ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง (Photosynthetically Active Radiation)  เพื่อตรวจวัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยได้พิจารณาพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นจุดตรวจวัด ซึ่งงานวิจัยนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว; CMARE)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ด้านคุณภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกัน ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Read More »

โครงการค่ายหยิบหมอก หยอกตะเว็น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2566 สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการค่ายหยิบหมอก หยอกตะเว็น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ มีการเดินสำรวจธรรมชาติและชมความงามของหินรูปร่างคล้ายสัตว์ต่างๆ บนจุดชมวิวหินช้างสี ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 มีนาคม 2566

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566)

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

การแถลงถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.ที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการแถลงถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แถลงนโยบาย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยพัฒนาคณะอย่างเต็มที่ในทุกมิติ            ซึ่งการแถลงนโยบายในที่ประชุม ทางคณบดีมีการกล่าววิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการทำงานในอีก 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2566-2569) รวมถึงทิศทางการพัฒนาคณะเพื่อช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย พร้องรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และบุคลากร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขนโยบาย และแนวทางการพัฒนาคณะให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในคณะต่อไป ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ธวนนท์  เนียมโงน / ชลทิตย์ …

Read More »

นางสาวปุณญิสา ปัดเสน เจ้าของกิจการ “ร้านพีแอนด์พี เจริญกิจการ” ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 ทุน ๆละ 2,500 บาท

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจาก “ร้านพีแอนด์พี เจริญกิจการ” โดยนางสาวปุณญิสา ปัดเสน จำนวน 4 ทุน ๆละ 2,500 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความ เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้จริง โดยมีนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวขนิษฐา ละมุล นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2. นางสาวสุภารัตน์ ไชยรัตน์ติเวช นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3. นายศุภกร …

Read More »

อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม “Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient” ณ ประเทศเกาหลีใต้

ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ซึ่งเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกจาก UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient” ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »