Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย (page 2)

ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธายุกร พระบำรุง หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) และคณะผู้วิจัยร่วม: ผศ.ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน และดร.นิจฉรา ทูลธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ในหัวข้อ การศึกษาคุณภาพดิน การเจริญเติบโตและความปลอดภัยของผักกาดเขียวกวางตุ้ง (Brassica chinensis L. var. parachinesis Tsen & Lee) ในดินที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษา:  บ้านเหล่า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนเงิน 80,000 บาท ข่าว:ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 …

Read More »

ข่าวประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถานสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ2)

>>>ดาวน์โหลดไฟล์ทุนนิสิตรอบ – 2 .pdf<<< ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 มีนาคม 2563 

Read More »

ข่าวประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย (รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย (รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ : >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลและที่มาข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 มีนาคม 2563   

Read More »

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย – เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562 ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยังกองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.nrct.go.th/  หัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย” รายละเอียดเพิ่มเติม : >>> pdf ที่ <<< ข่าว: อ. ดรจุฑามาสแก้วสุข เผยแพร่ข่าวโดย: ชลทิตย์สีเทา ณ วันที่: 10 มกราคม 2563

Read More »

อยากไปต่างประเทศใช่ไหม? โอกาสมาถึงแล้วกับโครงการ 2020 Young Leaders Access Program

2020 Young Leaders Access Program อยากไปต่างประเทศใช่ไหม? โอกาสมาถึงแล้ว ไปไกลถึง New York กับโครงการ 2020 Young Leaders Access Program สมัครรับทุนกันเลยจ้า หมดเขตรับสมัคร 5 มกราคม 2563 2020 Young Leaders Access Program, a fully funded summer program, open for application now until January 5, 2020.   Program fee: Fully funded Deadline: 5 มกราคม 2563 (January 5, …

Read More »

ข่าวประกาศ : ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>>>ดาวน์โหลดไฟล์<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ธวนนท์  เนียมโงน  เจ้าหน้าที่ธุรการ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ธันวาคม 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 >>>ประกาศทุนนำเสนอผลงาน-หลักสูตร-วท.ม.และ-ปร.ด.-การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน-งบ-63.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :   ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปนัดดา ฤทธิ์สำแดง นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา และได้รับตำแหน่ง “นักวิจัยสิ่งแวดล้อม” สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา/อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 ตุลาคม 2562      

Read More »

ประกาศทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

>>>เอกสารดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

Read More »

ประกาศทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

>>>เอกสารดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

Read More »