Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-พัสดุ (page 4)

ข่าว-พัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซืื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง)

Read More »

เอกสารการฝึกอบรมการฝึกปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประกาศราคากลางเครื่องเก็บตัวอย่างไอระเหยในบรรยากาศ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศราคากลางเครื่องเก็บตัวอย่างไอระเหยในบรรยากาศ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Read More »

ประกาศราคากลางเครื่องผลิตถ่านอัดแท่ง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศราคากลางเครื่องผลิตถ่านอัดแท่ง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Read More »