Breaking News
Home / ข่าว / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซืื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซืื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง)

About env@msu.ac.th

Check Also

170462

กิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  ผู้บริหาร บุคลากร คณะสิิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน้าลานสำนักงานคณะฯ รวมภาพกิจกรรม : สืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *