Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-พัสดุ / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศ ณ วันทืี่ 15 สิงหาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา