Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-พัสดุ / ราคากลางงานปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการ ลง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ราคากลางงานปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการ ลง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

About env@msu.ac.th

Check Also

ราคากลางชุดดูดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตรได้ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา