Breaking News
Home / ข่าว / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศ ณ วันทืี่ 15 สิงหาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา