Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 29)

env@msu.ac.th

พิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563

115960999_288904362185405_3799589740864595068_n

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี ภาพถ่ายในพิธี :    ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29  กรกฏาคม 2563

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

116455547_377394179893907_63838850001501123723_n

  ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  นายพาทิศ สิทธิโชติ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29  กรกฏาคม 2563

Read More »

เปิดรับสมัครอบรม “การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM”

อาจารย์ น้ำทิพ

จัดอบรม  วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 เวลา  08.30-16.30 น. (รวม 16 ชั่วโมง) สถานที่อบรม    ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม *ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึง 24 สิงหาคม 2563 โดยสมัครผ่านทางออนไลน์ตาม link https://forms.gle/MnRSYkEQegdrwECZ7 หรือ Scan QR Code   >>>รายละเอียดประชาสัมพันธ์22กค63.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /  ผศ.ดร.น้ำทิพย์  คำแร่ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24  กรกฏาคม 2563

Read More »

รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี

115824163_619861062268628_977001686991292748_n

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา และคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี ในการรับทุนการศึกษาต่อไป ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21  กรกฏาคม 2563

Read More »

พัฒนาขีดความสามารถของท้องถิ่น โดยแอพพลิเคชั่นมือถือ เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว: ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด19

107460838_287489335693683_6826790022082217526_n

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  คณะดำเนินการโครงการ “การพัฒนา Mobile Application การจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว (ขยะติดเชื้อ) สำหรับประชาชนและกลุ่มผู้จัดการขยะชุมชน: กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม” ซึ่งประกอบด้วย ดร.จุฑามาส แก้วสุข คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  ดร.ธายุกร          พระบำรุง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล คณะวิทยาการสารสนเทศ และอาจารย์เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น) ผู้ร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ Mobile Application สำหรับการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว (ขยะติดเชื้อ) ขึ้น ในเวลา 13.00-16.00 น. …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

IMG_6388

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563  เมื่อวันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดย พระเทพวัชราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประธานสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง (ธรรมยุต) จากนั้นอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ถวายแก่วัดมหาชัยพระอารามหลวง และวัดป่าวังเลิง …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ปีการศึกษา 2563

20200707_131738

   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่  (7 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยใช้การเชื่อมต่อระบบการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นภุมริน 12 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)  – นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

ขอแสดงความยินดี อย่างยิ่งกับ 2 นิสิตต้นแบบของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

107794840_322524885441733_2281702994727473036_n

ขอแสดงความยินดี อย่างยิ่งกับ 2 นิสิตต้นแบบของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกคน คือ 1.นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้รับกิตติบัตร ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2.นางสาวปิยะธิดา ดวงจันทร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้รับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU For All จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีด้วย ในรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ขอชื่นชมยินดีและรักษาชื่อเสียงเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป      ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9  กรกฏาคม 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 5 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TCAS5 300663

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 5 ปีการศึกษา 2563 คณะสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30  มิถุนายน 2563

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรม “Big Cleaning Day” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 29 มิถุนายน 2563

IMG_6226

  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบๆ เพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะกับการจัดการเรียน การสอน และตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม : ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29  มิถุนายน 2563  

Read More »