Breaking News
Home / Tag Archives: ทุน

Tag Archives: ทุน

สกอ.เปิดให้ทุน DUO-Thailand Fellowship แก่นิสิต-นักศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 นิสิต-นักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนสามารถส่งใบสมัครผ่านสถาบันต้นสังกัดไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ภายในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ได้ที่ http://www.mua.go.th/ หัวข้อย่อย ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chonticha.pra@mua.go.th หรือ chontichaohec@gmail.com …………………………. ภาพประกอบจาก…www.nesothailand.org ที่มา : https://blog.eduzones.com/magazine/160486

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารทีแนบมา …

Read More »

หลักเกณ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หลักเกณ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Read More »