Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย / ทุนการศึกษา จากสถาบันการศึกษานานาชาติในประเทศ

ทุนการศึกษา จากสถาบันการศึกษานานาชาติในประเทศ

ทุนการศึกษา จากสถาบันการศึกษานานาชาติในประเทศ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

About env@msu.ac.th

Check Also

11

ในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Prof. Akitoshi Edagawa คณบดี Graduate School of Global Arts, Tokyo University of Arts ให้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตคนอีสาน

ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บรรยายพิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา