Breaking News
Home / ข่าว / คลิปสร้างสรรค์โดยทีมโนพลาสติก มมส. เพื่อสร้างการตื่นรู้ในเรื่องการจัดการขยะ

คลิปสร้างสรรค์โดยทีมโนพลาสติก มมส. เพื่อสร้างการตื่นรู้ในเรื่องการจัดการขยะ

คลิปสร้างสรรค์โดยทีมโนพลาสติก
เผยแพร่คลิปโดย : นายชลทิตย์ สีเทา

About env@msu.ac.th

Check Also

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ แจ้ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา