Breaking News
Home / ข่าว / คลิปสร้างสรรค์โดยทีมโนพลาสติก มมส. เพื่อสร้างการตื่นรู้ในเรื่องการจัดการขยะ

คลิปสร้างสรรค์โดยทีมโนพลาสติก มมส. เพื่อสร้างการตื่นรู้ในเรื่องการจัดการขยะ

คลิปสร้างสรรค์โดยทีมโนพลาสติก
เผยแพร่คลิปโดย : นายชลทิตย์ สีเทา

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชุมปรึกษาหารือทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้

ประชุมปรึกษาหารือทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ The Global Challenges Research Fund :GCRFเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา