Breaking News
Home / ข่าว / ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุน “พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกอบธุรกิจ” ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุน “พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกอบธุรกิจ” ประจำปีงบประมาณ 2561

received_1702322529846291 received_1702322536512957

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์>> จากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เรื่องเอกสารการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมระยะสั่น CommTECH Camp Insinght 2019

เผยแพร่โดย : นายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา