Breaking News
Home / ข่าว / รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครวันที่ 2 – 30 เมษายน 2561

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครวันที่ 2 – 30 เมษายน 2561

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์>> จากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เรื่องเอกสารการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมระยะสั่น CommTECH Camp Insinght 2019

เผยแพร่โดย : นายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา