Breaking News
Home / Uncategorized / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ Work Process

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ Work Process

วันนี้ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ Work Process โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยากร คือ คุณกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัด กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Work Process เพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงการจัดทำ Work Process ที่ผ่านมา ทราบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำ Work Process

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :16 มีนาคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *