Breaking News
Home / Uncategorized / หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด

289071323_547893330445585_8858188394709674774_n

หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะดำเนินการภาคประชาชนและบัณฑิตจบใหม่  ดำเนินการภายใต้โครงการ U2T
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น ประกอบด้วย อุณหภูมิ (Temperature)  ค่าความเป็นกรด-ด่าง  (pH)   ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) และค่าออกซิเจนละลาย (DO)   ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา   โดยมีทั้งหมด  4 จุดตรวจวัด ได้แก่ หนองกระทุ่ม (ชุมชนโพธิ์ศรี)  ห้วยคะคาง กุดนางใย และคลองสมถวิล  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พบว่า ทั้งสามตัวแปร ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature)  และค่าความเป็นกรด-ด่าง  (pH)  เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 3 ทั้ง 4 จุด   สำหรับกุดนางใย และคลองสมถวิล  พบว่า มีกลิ่นทั้งสองจุด เนื่องจากมีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง  และยังพบว่า ณ จุดตรวจวัดคลองสมถวิล มีค่าออกซิเจนละลาย (DO) ต่ำกว่ามาตรฐาน ในขณะที่หากพิจารณาคุณภาพของน้ำ โดยเปรียบเทียบกับแหล่งน้ำประเภทที่ 2 เนื่องด้วยยังพบเห็นวิถีชีวิตการหาปลาที่ใช้แหล่งน้ำดังกล่าว พบว่า ห้วยคะคาง กุดนางใย และคลองสมถวิล  มีค่าออกซิเจนละลาย (DO) ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเร่งด่วน โดยต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้กุดนางใย และคลองสมถวิล นับเป็นอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ที่สำคัญของชุมชนศรีสวัสดิ์ 3 และอุทัยทิศ2 ตามลำดับ  อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนเมืองของตำบลตลาดที่ทุกคนต้องตระหนักถึงคุณค่า ใช้ประโยชน์ ดูแลและรักษาคุณภาพน้ำที่ดีอย่างยั่งยืน

297477538_585133306395177_9022358379191587507_n 296997883_821292835946214_408180799747804140_n 296176746_388592610069234_114872566180189375_n 294142478_802077721151522_7037335194953616501_n 293102028_366258002383588_1517021143083952196_n 292116517_600590201429953_5329535905530862570_n 291898137_1345928182597535_463609478765950392_n 290504488_4677939998975295_8973446355479832953_n 289071323_547893330445585_8858188394709674774_n

ที่มา: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 16 สิงหาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

งานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกให้กับ นายพลตรี บุญหล้า ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *