Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / CMARE ร่วมบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรบ้านปลาบู่ เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

CMARE ร่วมบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรบ้านปลาบู่ เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

242662291_1548869242127037_4100778545785333775_n

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ได้ร่วมสะท้อนบทเรียนการดำเนินงาน ในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรบ้านปลาบู่  เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป้าที่ 13 ในโครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งนำทีม โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบส่วนของข้อมูลการใช้น้ำ คุณภาพน้ำ และการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกิจกรรมด้านการเกษตร  ประกอบด้วยข้อมูลบทเรียนของชุมชน ความต้องการของชุมชน และข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการปรับตัวที่สอดรับกับข้อจำกัดของพื้นที่นี้ รวมถึงความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนสู่การเป็นยุวนักสืบสายน้ำ เพื่อเป็นต้นกล้าให้กับท้องถิ่น นอกจากยังได้มอบโปสเตอร์ระบบการจัดการขยะเขิงบูรณาการ ภาคครัวเรือน  ให้กับผู้นำชุมชน ซึ่งได้เชื่อมโยงถึงการคัดแยกเศษอาหาร เพื่อเป็นวัสดุในการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมัก สำหรับใช้ในการทำเกษตร และปูโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป

242486522_248169383984144_3133166583359210300_n 242697103_409920093884573_4062670947291180803_n 242615968_275667200864657_448531183580467347_n 242480901_250929736810402_1243813642107079925_n 242313176_423674455756213_1962540918413136745_n 242586904_248597680521831_3375981087943222693_n 242623044_384961246483466_504403621703142401_n 242486522_248169383984144_3133166583359210300_n (1) 242667319_824038948284049_8186413174684492747_n 242662291_1548869242127037_4100778545785333775_n 242695746_298463288279942_1961840195963751271_n 242599187_892810614989599_360313055170799184_n

ข่าว: หน่วยงานปฏิบัติการวิจัย CMARE/ดร.ธายุกร พระบำรุง

ภาพ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 24 กันยายน 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

245916378_397846698652738_4409236999924331172_n

ภาพยนตร์สั้น จากเรื่องราวภูมินิเวศและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมหน่วยปฏิบัติการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้พันธกิจของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งอาศัยความร่วมมือสหวิทยาการ ได้ต่อยอดหลักสูตรท้องถิ่นสหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใช้บริบทพื้นที่อำเภอนาเชือกเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์และจะขยายไปยังโรงเรียนเครือข่าย  ในรูปภาพยนตร์สั้น “วัดเถอะนะทำ” ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *