Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / ภาพและข่าว “คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏฺิบัติ”

ภาพและข่าว “คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏฺิบัติ”

IMG_2329

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏฺิบัติ และการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ENV 106 และประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet เวลา 13.30 น  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา

IMG_2354 IMG_2352 IMG_2328 IMG_2356 IMG_2351 IMG_2350 IMG_2349 IMG_2348 IMG_2347 IMG_2346 IMG_2345 IMG_2344 IMG_2343 IMG_2342 IMG_2341 IMG_2340 IMG_2339 IMG_2338 IMG_2337 IMG_2336 IMG_2335 IMG_2334 IMG_2333 IMG_2332 IMG_2331 IMG_2329

เผยแพร่ ณ วันที่ : 3 มีนาคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล 2564

ภาพและข่าว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564”

เมื่อวันศุกร์ที่  9 เมษายน 2564  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 08.45 น. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *