Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งเวียน : เรื่องหลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ. 2563

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งเวียน : เรื่องหลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ. 2563

>>>pdf ดาวน์โหลด<<<

ที่มาข่าว : กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 13 มกราคม 2564

 

About env@msu.ac.th

Check Also

covid ฉบับที่15

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 15

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *