Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ดูนลำพันโมเดล: แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมสมัยของจังหวัดมหาสารคาม

ดูนลำพันโมเดล: แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมสมัยของจังหวัดมหาสารคาม

116629830_214860779881981_1561963834592994753_n

โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพันเป็นศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบองค์รวม  หรือ ”ดูนลำพันโมเดล” เป็นหนึ่งใน 9 โครงการ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น จากคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  ซึ่งโครงการนี้ มีรูปแบบการดำเนินการในลักษณะของแผนบูรณาการระหว่างศาสตร์ ประกอบด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หัวหน้าแผนงาน) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หมู่บ้านนานาชาติ เปรมปรีดี จ.กาฬสินธุ์  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ และหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม โดยได้ของบสนับสนุน จำนวน 5,000,000 บาท จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ครบวงจร ซึ่งผนวกกับการพัฒนาและการใช้ข้อมูล Bigdata และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ติดตามข้อมูลของโครงการได้ที่เพจ “ปูแป้งแบ่งปัน” https://www.facebook.com/dunlamphanmodel/

>>>result_letter.pdf<<<

ข่าว/ภาพ:  หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 30  กรกฏาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กันยายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *