Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย (page 2)

กิจกรรม : งานวิจัย

โนพลาสติก “No Plastic Campaign MSU”: โครงการสร้างการตื่นรู้ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดวิกฤตการณ์ปัญหา “ขยะ” วาระแห่งชาติ

no plastic

อาจารย์ มมส นำร่อง โนพลาสติกทำได้….เริ่มที่ตัวเรา ลดวิกฤตการณ์ปัญหา “ขยะ” วาระแห่งชาติ                     ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่>> click<< facebook>>> click<< อาจารย์-ม-มหาสารคาม-นำร่อง-โนพลาสติกทำได้-เริ่มที่ตัวเรา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์>>>click<<

Read More »

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประเภทมุ่งเป้าความร่วมมือระหว่างสถาบัน แผนงาน ลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประเภทมุ่งเป้าความร่วมมือระหว่างสถาบัน แผนงาน ลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>>>แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-2561 (1)

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Toronto เพื่อมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA)

Untitled

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Toronto เพื่อมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA) โดยได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความยุติธรรมในการจัดสรรค์น้ำในภาวะภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่น (Drought Justice Research in Khon Kaen City, Thailand) ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2560

Read More »

วิจัยมุ่งเป้าของคณะฯ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดูนลำพัน จ.มหาสารคาม”

วิจัยมุ่งเป้าของคณะฯ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดูนลำพัน จ.มหาสารคาม”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560-2564 (สำนักงานปลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, http://nongkhai.mnre.go.th/ewt_dl.php?nid=591)  จึงได้จัดสรรเงินประมาณรายได้ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าในการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ/หรือทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดมหาสารคาม โดยในปีงบประมาณ 2560 ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์ผู้หลักผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับการพิจารณาและการสนับสนุนทุน ให้ดำเนินโครงการวิจัย ในหัวข้อ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม ร่วมกับนักวิจัยนิสิต 4 คน คือ นางสาวชนิรณ์ มีศรี นางสาวบุษบา บุตรัตน์ นางสาวนิศาชน นันทะศรี และนางสาววันวิสา รินทระ นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ ซึ่งมีครูรัชนี เปาะศิริ พร้อมด้วยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 คน …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา

prayoon

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา นักวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ถูกพิจารณาคัดเลือกรับทุนนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB) ครั้งที่ 9

Read More »

“การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง”

1

ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ อาจารย์ในสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และเทศบาลตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ในโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก  

Read More »

การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

IMG_5426

  24 มกราคม 2560 นำโดย ท่านผศ.ดร.ยรรบงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบและตรวจสอบติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน 8 จังหวัด ชายฝั่งโขงของประเทศไทย อ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร, ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ และ ตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะฯ ในการประชุมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยรรยง อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และเปิดการประชุมโดย นางสาวนวลลออ วงศ์พินิจวโรดม ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการปีที่ 3 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ ผลการคัดเลือกพื้นที่ทีได้รับความเสี่ยงจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน …

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2559

sshot-2

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารทีแนบมา …

Read More »

หลักเกณ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

sshot-2

หลักเกณ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Read More »