Breaking News
Home / ข่าว (page 2)

ข่าว

ภาพและข่าว : ศูนย์วิจัยด้านสิ่งเเวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Center for research on Environmental Education for Sustainable Development : creesd) คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ” รุ่นที่ 2

อบรมคณบดี  รุ่น 2

ศูนย์วิจัยด้านสิ่งเเวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Center for research on Environmental Education for Sustainable Development : creesd) คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18 กันยายน 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม google meet โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร ,อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อ่อนก้อนและคุณครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้สนใจเข้ารับอบรม ประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาวิทยศาสตร์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เเละนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม …

Read More »

CMARE พัฒนาผังระบบการจัดการมูลฝอยเชิงบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและระบุหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

180964 2

เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พัฒนา Infographic  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านขยะ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้ก่อขยะ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ต่อการลดและจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้รับประโยชน์ร่วมกัน สู่การสร้างสังคมปลอดขยะและคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้ ได้บูรณาการบทเรียนจากงานวิจัยระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การพัฒนาระบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง” นิสิตวิจัย: นางสาวขัติยานี  ยืนยิ่ง และนางสาวสุภัสรา  ชิ้นงูเหลือม หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นฐานในการพัฒนาแนวทางครั้งนี้  ซึ่งประกอบด้วย ระบบการจัดการขยะเชิงบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  สำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียน ครัวเรือน ตลาด (ใช้กรณีตลาดน้อย เป็นฐาน)  หน่วยงานระดับคณะ และพุทธสถาน ดาวน์โหลดฟรี https://drive.google.com/drive/folders/10HwaadP6HZbM5VSbg5YGcBhEyhvDBcSu?usp=sharing ที่มา: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ดร.ธายุกร พระบำรุง …

Read More »

ภาพและข่าว : “วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 17 ปี”

ภาพและข่าววันคล้ายวันสถาปนา-2564

  วันนี้ 17 กันยายน 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 17 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้จุดธูปไหว้สักการะศาลพระภูมิและพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณใกล้ลานจอดยานพาหนะบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ จึงได้จัดทำ Google Forms เพื่อเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมกิจกรรมลงนามแสดงความยินดี และอวยพรออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ตามคำสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมอวยพร  ภาพข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ชลทิตย์ สีเทา     ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)

ข่าวไหว้ครู 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)  และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ในวันที 16 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.30 น. โดยในกิจกรรมมีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตร (ออนไลน์) และรับมอบทุนการศึกษา ดังนี้ มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดีเยี่ยม จำนวน 39  คน ประกอบไปด้วย นิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวน 30 คน  นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1  คน และนิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตต้นแบบ ในการฝึกซ้อมบัณฑิตฯ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน

241307038_944864662774755_1585017859222756331_n

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 34) ภาพการประชุม :                      ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นสาขาต่างๆ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “MSU ALUMNI INSPIRATION”

แบบรวม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นสาขาต่างๆ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “MSU ALUMNI INSPIRATION” ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่   11  กันยายน  2564 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แบบออนไลน์)  ในที่นี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีศิษย์เก่าทีเข้ารับรางวัลรวม   5  ด้าน ดังนี้ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ได้แก่ นางสาวรสลิน  อินทรรุจิกุล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ได้แก่ พันตำรวจโท ดร.เดช นิมิตร  ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น ได้แก่ นางพรรณพร  บุญเทศ  ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. …

Read More »

เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม EdPEx pdf ดาวน์โหลด

edpex

>>>เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม EdPEx pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 กันยายน 2564

Read More »

เทศบาลตำบลนาเชือก เข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่

ความร่วมมือสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา คุณเพิ่มพล ไกรวงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก              อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางเข้าพบปะ เพื่อหารือในประเด็นการจัดการขยะ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในพื้นที่ ร่วมกับ 2 หน่วยงาน คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  พร้อม ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  และรองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ หารือ และหาแนวทางร่วมกัน โดยผลจากการหารือนั้น ได้ระบุถึงความสำคัญของข้อมูลขยะในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นหาวิธีการกำจัดขยะในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ร่วมกัน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และควรดำเนินการไปร่วมกับมิติการพัฒนาพื้นที่ในด้านอื่น ๆ ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลการวิเคราะห์จุดอ่อน …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ฉีดพ่นเอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-09.30 น.

ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19 เมื่อวันที่ 3 กย 2564

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-09.30 น.  ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)  เจ้าหน้าที่จากกองอาคารสถานที่ เข้าดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยทำการฉีดพ่นตามบริเวณห้องสำนักงานคณะ ห้องคณบดี ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม และห้องน้ำ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และตามบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการสะสมเชื้อไวรัส COVID-19  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 กัยยายน 2564

Read More »

ภาพและข่าว : ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”(แบบออนไลน์)

ภาพและข่าวอบรมหลักสูตรระยะสั้น แบบ 2 (1)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”  ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1)  รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว (2)  รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา (3)  ผศ.ดร.จุไรรัตน์  คุรุโคตร (4)  มีคุณครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ในกิจกรรรมดังกล่าวนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในสายออนไลน์จำนวน  24 คน และใหผู้เข้าร่วมในห้องประชุม จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน โดยในกิจกรรมช่วงแรก รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว ประธานศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”  พร้อมกล่าวต้อนรับและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรม และในช่วงที่สองจึงเริ่มเข้าสู่การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ  …

Read More »