Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น (page 10)

ข่าวเด่น

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 6 กันยายน 2561

20180907_104342

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภาพข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 7 กันยายน 2561       

Read More »

มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” วันที่ 6 กันยายน 2561

41262330_2288481487833076_1696223825189928960_o

มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. องค์การนิสิต ร่วมกับ สโมสรนิสิต และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป ภาพข่าว : แสงเทียน …

Read More »

ทีมสิ่งแวดล้อมและไอที เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศ

S__56344741

ทีมสิ่งแวดล้อมและไอที เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศ   นิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยนายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล     นายณัฐพงษ์ ชินอาจ นายจรูญศักดิ์ สังข์ด่านจาก นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบถุงผ้าหลากคุณประโยชน์  และดร.จุฑามาส แก้วสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งมีแนวคิด ที่จะผลักดันให้เกิดการลดการใช้ขยะพลาสติกที่ต้นทาง โดยเริ่มจากตนเอง จึงได้พัฒนาถุงผ้าที่มีความแปลกใหม่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งนี้ได้ผสมผสานมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมในการออกแบบ การเลือกวัตถุดิบที่แฝงการสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ ทีม มมส ได้เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 ในชื่อผลงาน “ถุงผ้ามายากล”  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดในรูปหนังสั้น (https://www.facebook.com/singpraditdeqp/videos/294745791334553/?fref=mentions) การประกวดครั้งนี้  ผลงานของทีม มมส ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เป็นหนึ่งใน 66 ผลงาน จากทั้งหมด 101 ผลงานจากทั่วประเทศ โดยผู้แทนนิสิต นายจรูญศักดิ์ สังข์ด่านจาก พร้อมด้วย …

Read More »

คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีิสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจาก อบจ.จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในงาน โครงการคัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561

38936170_283436665574377_2201688579111911424_n

  วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีิสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจาก อบจ.จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในงาน โครงการคัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ท่านผู้ว่่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมี อปท.ในจังหวัดมหาสารคามร่วมกว่า 142 แห่ง ในงานนี้ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอ ข้อมูลบริบทการจัดการของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และแขกผู้ร่วมงานด้วย ภาพข่าวโดย : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา ลงข่าว ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

Read More »

ดร. ธายุกร พระบำรุง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิเทรรศการภาพถ่ายและการเสวนามุมกล้องเมื่อมองขยะวายร้าย และ มายด์ฮีโร่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561

1533546364833

อาจารย์เข้าร่วมแสดงภาพถ่าย “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร. ธายุกร พระบำรุง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิเทรรศการภาพถ่ายและการเสวนามุมกล้องเมื่อมองขยะวายร้าย และ มายด์ฮีโร่ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย ดร. ธายุกร ได้นำเสนอผลงาน ภายใต้ชื่อ “เสื่อม” ถ่าย ณ วัดขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ เผยแพร่ข่าวโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอริกา พฤฒิกิตติ และนายชลทิตย์ สีเทา ลงข่าว ณ วันที่ : 8 สิงหาคม 2561  

Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิต และการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตและการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ  ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสารกำหนดการ  >>>>Click<<<<< ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา เมื่อว้ันที่ : 2 สิงหาคม 2561      

Read More »

ในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Prof. Akitoshi Edagawa คณบดี Graduate School of Global Arts, Tokyo University of Arts ให้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตคนอีสาน

11

ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บรรยายพิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Prof. Akitoshi Edagawa คณบดี Graduate School of Global Arts, Tokyo University of Arts ให้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตคนอีสาน เรื่อง “Roles of Mor Lam, a Traditional Art of Northeast Thailand, in the Lifestyle of Isan People” ให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารับฟัง รวมทั้งพบปะเสวนาทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย Tokyo …

Read More »

การพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างตัวแทนจาก Changwon National University, South Korea กับ ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

33386581_2148150548547507_5026473726284136448_n

การพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างตัวแทนจาก Changwon National University, South Korea กับ ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Associate Prof. Dae-Woon Jeong คณบดี School of Civil, Environmental and Chemical Engineering และ Prof. Gyu-Tae Seo จาก Changwon National University, South Korea โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอริกา พฤฒิกิตติ ได้กล่าวแนะนำคณะ และผู้เข้าร่วมทุกท่านได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน รวมทั้งความเป็นไปได้ในการร่วมพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานและเทคโนโลยีบำบัดน้ำ ทั้งนี้ คาดว่าพันธะความร่วมมือดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเร็ว ๆ นี้ Discussion …

Read More »

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส รับรางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2018

5 - Copy

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ AEC TOP CEO AWARDS 2018 ผู้บริหารแห่งปี 2561 และนักพัฒนาดีเด่น (ครั้งที่ 7) ณ ศูนย์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนน วิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Read More »

มหาสารคาม No Plastic นำร่องลดขยะเริ่มที่ตัวเรา

no plastic

>>ดาวน์โหลด<< “No Plastic Campaign MSU” becomes public sensation December 8th, 2017 MSU has kicked of “No Plastic Campaign MSU” in year 2017 to promote student empowerment on waste minimization in response to global warming and sustainable environmental management. The campaign has been initiated by Dr. Jutamas Kaewsuk, Dr. Thayukorn Prabamroong …

Read More »