Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น (page 10)

ข่าวเด่น

มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตอาสาที่จะพัฒนาและ รับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะบัญชีและการจัดการ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5. …

Read More »

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมพิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ในโอกาสที่ได้รับเเต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในพิธี : ข้อมูลพภาพและข่าว : รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562

Read More »

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 11 เรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB XI)“ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต” 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 มาเลเซีย – สิงคโปร์

ข้อมูล : ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 เมษายน 2562

Read More »

ประกาศ!! รับสมัครเข้าร่วมงาน/นำเสนอผลงาน The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals May 23 – 24, 2019 at Mahasarakham university, Mahasarakham, Thailand

สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/นำเสนอผลงาน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ ได้ที่ https://ncenv2.msu.ac.th/home.php Important dates  รับสมัครเข้าร่วมงาน/นำเสนอผลงาน 1 กุมภาพันธ์– 30 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (บทคัอย่อฉบับขยาย/บทความฉบับเต็ม) 30 เมษายน 2562 ประกาศผลการนำเสนอผลงาน 10 พฤษภาคม 2562 ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ/ส่งผลงานฉบับแก้ไข 15 พฤษภาคม 2562 กำหนดการประชุม 23 – 24 พฤษภาคม 2562 Call for paper หัวข้อการประชุม เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ นิสิตและนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป การนำเสนอผลงาน การนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ …

Read More »

กิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  ผู้บริหาร บุคลากร คณะสิิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน้าลานสำนักงานคณะฯ รวมภาพกิจกรรม : สืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 ข้อมูลภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 เมษายน 2562

Read More »

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (Radio Thailand)

วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสารมวลชนสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  ผศ.ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร และผศ.ดร.น้ำทิพย์  คำแร่  เป้าหมายหลักของการศึกษาดูงานเป็นไปตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ จากการศึกษาดูงานทำให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลของสื่อต่างๆ สถานที่เข้าศึกษาดูงาน คือ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (Radio Thailand) กำหนดการศึกษาดูงาน 27 มีนาคม 2562  เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนาราม 28 มีนาคม …

Read More »

นิสิตชั้นปีที่3 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับทรัพยากร ที่ บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันที่ 18-22 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศในการภาคสนาม:บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562   >>ภาพและวีดีโอเพิ่มเติม << https://www.facebook.com/Moredream45810 ข้อมูลภาพและข่าว : ชญานนท์ สวัสดิ์ผล เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2562

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. – ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกันที่บริเวณด้านอาคารคณะฯ เวลา 13.40 น. – ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เดินแถว ไปยังบริเวณท่าน้ำ หน้าสโมสรบุคลากร …

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศงานประชุม : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 มีนาคม 2562

Read More »

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์”

ด้วยในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำนิสิต บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร กีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ ENV GAMES เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง นิสิต นักศึกษา คณะที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และภาคที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตที่เรียนในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศไทย ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันระหว่างคณะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในแขนงต่าง ๆ ของไทยให้กว้างไกลและเป็นผู้นำในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในปัจจุบันจนถึงอนาคต ในปี …

Read More »