Breaking News
Home / Uncategorized / การประชุมนานาชาติครั้งที่ 11 เรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB XI)“ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต” 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 มาเลเซีย – สิงคโปร์

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 11 เรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB XI)“ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต” 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 มาเลเซีย – สิงคโปร์

58443492_981787545349076_6691718643857752064_n

ข้อมูล : ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 28 เมษายน 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    >>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>> แผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>> นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการประหยัดน้ำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *