Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมYTEn2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้ โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมYTEn2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้ โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมYTEn2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้ โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของทางคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่โครงการระบุไว้

     ทั้งนี้ได้แนบข้อมูลพร้อมภาพประกอบ และ https://www.facebook.com/YoungThaiEnvironmentalists/?ref=bookmarks
เผยแพร่ ภาพและข่าว / นายชลทิตย์ สีิเทา 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
Poster YTEn FB 1200 x 1200 cm-03  Poster YTEn FB 1200 x 1200 cm_Artboard 9 (2)
Poster YTEn FB 1200 x 1200 cm-02  Poster YTEn FB 1200 x 1200 cm-04
Poster YTEn FB 1200 x 1200 cm-05  Poster_main

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (12 ธันวาคม 2561)

ข้อมูล : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยเพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ ว้ันที่ : 12 ธันวาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา