Breaking News
Home / ข่าว / การอบรมเทคนิคการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างกระแสด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

การอบรมเทคนิคการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างกระแสด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

About env@msu.ac.th

Check Also

วิจารณ์ขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ขอให้วิจารณ์ภายในวันที่ 22-27 พ.ย.2562

>>>ไฟล์เอกสาร.pdf<<< >>>TOR.pdf<<< >>>ราคากลาง.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *