Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560

ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน

บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง

3) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

4) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

5) องค์กรมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางการบริหาร และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น

6) องค์กรเริ่มปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานสีเขียว เพื่อสร้างอัตลักษณ์

และแนวทางในการเข้าสู่การเป็นองค์กรสีเขียว

7) เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือปฏิบัติงานครบตามงานที่มีตามโครงสร้างหน่วยงาน

8) เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้

ภาพถ่ายบรรยากาศงานสัมมนา

IMG_0119 IMG_0123 IMG_9895 IMG_9896 IMG_9901 IMG_9911 IMG_9913 IMG_9917 IMG_9919 IMG_9922 IMG_9934 IMG_9936

About env@msu.ac.th

Check Also

67421071_408735506655226_7638275491106914304_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา – ถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        เมื่อวันอังคารที่  23  กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา – ถวายเทียนพรรษา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *